Cofrestwch                Cysylltiadau Cwicwlwm              Llythrennedd a Rhifedd

CreuNewid

ChangeMakers top banner3.jpg
partner logos version 5.png
Creu Newid 2014.jpg

Hoffem eich gwahodd i CreuNewid 2014, cynhadledd dinasyddiaeth fyd-eang ar gyfer myfyrwyr 14-18 oed ac athrawon. Mae hwn yn gyfle cyffrous i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau fel dinasyddion byd-eang ac i athrawon gysylltu materion byd-eang â blaenoriaethau addysg cyfredol.


Mae’r broses gofrestru nawr ar gau


Y Parth Myfyrwyr

Yn ddi-os mae ffonau symudol yn rhan o'n bodolaeth bob dydd. Os ydych yn byw mewn ardal wledig neu drefol, gwlad dlawd neu gyfoethog, mae’n anochel y bydd ffonau symudol yn chwarae rhan yn eich bywyd bob dydd. Ond faint a wyddom am darddiad ein ffonau symudol? Pa effeithiau cadarnhaol a negyddol maen nhw’n eu cael? Beth yw effeithiau amgylcheddol a dynol cynhyrchu ffonau symudol? Drwy weithdai rhyngweithiol bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddysgu a meddwl yn feirniadol am effaith ffonau symudol. Bydd gweithdai’r prynhawn yn rhoi’r sgiliau i bobl ifanc allu cynnal prosiectau addysg cyfoedion yn eu hysgolion eu hunain.

Y Parth Athrawon

Gyda’r Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd yn cael ei gyflwyno, byddwn yn edrych ar sut gall ADCDF gefnogi'r Fframwaith, ac i'r gwrthwyneb.  Bydd cyfleoedd i rannu syniadau a darganfod adnoddau a fydd yn cefnogi cyflwyno ADCDF ar draws y cwricwlwm. Bydd y gweithdai bore yn cael ei gynllunio ar gyfer cyfnodau allweddol 3, 4 a 5 ac arweinir gweithdai’r bore gan CEWC, Oxfam-Cymru a Chymorth Critnogol.  

Bydd sesiwn y pnawn yn gyfle cyffrous i ymchwilio i’r rhaglen Erasmus + newydd, a lansiwyd yn Rhagfyr 2013, ac i ddysgu am ddetholiad o brosiectau rhyngwladol/ADCDF sy’n bodoli eisoes ac sy’n ysbrydoli. Anelir y sesiynau at athrawon sy’n newydd i’r Dimensiwn Rhyngwladol a’r rhai sy’n fwy profiadol. Yn ystod caffi’r byd anogir yr athrawon mwy profiadol i ddod ag esiamplau o waith rhyngwladol maen nhw eisoes yn ei wneud a rhannu eu syniadau a’u profiadau. bydd y gweithdai hefyd yn cynnig cyfle i drafod a myfyrio ar sesiynau’r bore, ac i rannu syniadau ychwanegol ar eu gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Arweinir y sesiynau gan aelodau o Rwydwaith WIDE, rhwydwaith o arbenigwyr awdurdodau lleol ym maes ADCDF a’r Dimensiwn Rhyngwladol.

>>>CreuNewid Casnewydd  Prifysgol Cymru, Casnewydd - 12 Chwefror 2014

>>>CreuNewid Caerfyrddin Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne - 13 Chwefror 2014

>>>CreuNewid Bangor Prifysgol Bangor - 18 Chwefror 2014 

Creu Newid.jpg

Cyllidir gan British Council Cymru

ChangeMakers bottom banner3.jpg


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion