Prosiect CreuNewid

News four

Bydd ysgolion / colegau llwyddiannus yn dewis grŵp o fyfyrwyr i fod yn rhan o'r prosiect. Bydd y myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth am y diwydiant ffasiwn gyda chymorth gan bartneriaid CreuNewid ac athro arweiniol rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror, ac yn cynllunio cynhadledd ar gyfer myfyrwyr yn eu hysgol / coleg ar ddechrau mis Chwefror. Bydd yr hyfforddiant ADCDF i athrawon yn cael ei drefnu ar gyfer rhywbryd yn y cyfnod hwn.

Ar gyfer pwy?

Mae CreuNewid ar gyfer myfyrwyr 14-18 oed, yn enwedig y rhai hynny sy'n dilyn rhaglen y Fagloriaeth Gymreig a chyrsiau TGAU a Lefel A perthnasol yn cynnwys Daearyddiaeth, Tecstiliau a Fashiwn ac Economeg. Mae croeso i unrhyw ysgol uwchradd a choleg AB yng Nghymru i wneud cais.

Amcanion dysgu

Er mwyn i bobl ifanc i ddysgu am y diwydiant ffasiwn byd-eang a chael eu hysbrydoli i gyfrannu at newid cadarnhaol drwy ddatblygu:

 • gwybodaeth a dealltwriaeth o effeithiau amgylcheddol a dynol y diwydiant dillad 
 • y gallu i feddwl yn feirniadol am faterion byd-eang 
 • y sgiliau sydd eu hangen i gychwyn, cynllunio a chyflawni camau gweithredu cadarnhaol 
 • sgiliau addysg-cyfoedion a'r gallu i gymhwyso eu gwybodaeth a'u sgiliau

Pa gymorth fydd yr ysgol / y coleg yn derbyn?

 • 4 sesiwn hanner diwrnod o gymorth gan bartneriaid lleol CreuNewid i ddatblygu dealltwriaeth y myfrwyr o faterion sy'n gysylltiedig â'r diwydiant ffasiwn, addysg-cyfoedion a sut i greu newid.
 • Cymorth trwy ebost a dros y ffôn gan y partneriaid rhwng sesiynau ac wrth arwain at y gynhadledd.
 • £700 o nawdd gennym ni i wario ar drefnu cynhadledd i godi ymwybyddiaeth yn eich ysgol / coleg. Bydd angen i chi ddangos prawf o wariant i ni.
 • Hyfforddiant ysgol gyfan am ddim i staff ar gyfer ADCDF.

Beth fydd angen i'r ysgol coleg wneud?

 •  Dewis athro arweiniol penodol ar gyfer y prosiect, yn ogystal â chael cefnogaeth o leiaf un aelod o uwch dîm rheoli yr ysgol / coleg. Bydd angen i'r athro arweiniol weithio gyda myfyrwyr ac athrawon rhwng y sesiynau cymorth gan bartneriaid CreuNewid a chwarae rhan weithredol wrth fonitro cyflawniadau'r prosiect a gwerthuso ei effaith.
 • Cael grŵp ffocws o 15-30 o fyfyrwyr i ymrwymo at o leiaf bedwar hanner diwrnod (i ffwrdd o amserlen o bosib) o fis Tachwedd 2014 i Chwefror 2015. Bydd angen iddynt wneud rhywfaint o waith ar y prosiect y tu allan i'r sesiynau hyn hefyd.
 • Ymgysylltu 15-35 o athrawon gyda'r prosiect, drwy gyflwyno (gan y partneriaid CreuNewid) sesiynau DPP / HMS ar ADCDF. Gall hyn gynnwys athrawon y tu allan i'ch ysgol / coleg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach, cysylltwch â manondefis@wcia.org.uk

Mae rhaglen CreuNewid yn cael ei gefnogi gan CEWC, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Cymorth Cristnogol, Masnach Deg Cymru ac Oxfam Cymru.

article

Topics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porttitor, urna sit amet elementum mollis, mauris tortor congue odio, et molestie magna turpis sed ipsum.

More
article

Curriculum Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porttitor, urna sit amet elementum mollis, mauris tortor congue odio, et molestie magna turpis sed ipsum.

More
article

LNF and Teachers Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porttitor, urna sit amet elementum mollis, mauris tortor congue odio, et molestie magna turpis sed ipsum.

More
article

Cynadleddau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porttitor, urna sit amet elementum mollis, mauris tortor congue odio, et molestie magna turpis sed ipsum.

More
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)