Prosiect CreuNewid

Mae CreuNewid yn brosiect dinasyddiaeth byd-eang i ddysgwyr ac athrawon. Mae’n helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau fel dinasyddion byd-eang ac athrawon i gysylltu materion byd-eang gyda blaenoriaethau addysg cyfredol.

Ar gyfer pwy?

Mae CreuNewid ar gyfer dysgwyr 14-18 oed, yn enwedig y rhai hynny sy'n dilyn rhaglen y Fagloriaeth Gymreig a chyrsiau TGAU a Lefel A perthnasol yn cynnwys Daearyddiaeth, Tecstiliau a Fashiwn ac Economeg. Mae croeso i unrhyw ysgol uwchradd a choleg AB yng Nghymru i wneud cais.

Pynciau

Mae ChangeMakers yn canolbwyntio ar wahanol bynciau.  Yn ystod y tair blynedd diwethaf y pynciau oedd::

  • Diwydiant Dillad
  • Ffonau Symudol
  • Diogelwch Bwyd

Am fwy

Cwricwlwm Cenedlaethol

Nod CreuNewid yw cryfhau gallu’r dysgwyr i feddwl yn feirniadol a’u sgiliau meithrin tîm, a chynyddu eu dealltwriaeth o faterion cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Mae'n cefnogi pynciau'r cwricwlwm cenedlaetho.

Am fwy

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Mae CreuNewid yn cefnogi datblygu ADCDF yn unol â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Mae ADCDF yn ymwneud â materion y byd go iawn, a meddwl yn feirniadol am oblygiadau lleol a byd-eang popeth a wnawn.

Am fwy

Gwerthusiad

Rydym wedi bod ynghlwm â ChangeMakers ers 5 mlynedd.

Dyma werthusiad yn dangos llwyddiannau a’r gwersi a ddysgwyd (yn Saesneg).

Gwerthusiad llawn     Adroddiad byr        Astudiaeth achos

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)