CreuNewid 2018

changemakers.png

Dinasyddiaeth Fyd-eang: Archwilio’r argyfwng ffoaduriaid a symudiad pobl

Ar hyn o bryd, mae’r byd yn mynd trwy’r argyfwng ffoaduriaid mwyaf sydd wedi’i gofnodi. Yn 2015, cafodd 24 o bobl ar gyfartaledd eu symud o’u cartrefi bob un eiliad o bob diwrnod. Ddiwedd 2015, roedd 65.3 miliwn o unigolion wedi’u gorfodi i symud o’u cartrefi ledled y byd (Tueddiadau Byd-eang 2015 yr UNHCR). Mae hyn 5.8 miliwn yn fwy na’r flwyddyn flaenorol. Mae hanesion ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr yn ymddangos yn y newyddion yn feunyddiol. Pam fod pobl yn symud? Pa effaith y mae hyn yn ei chael ar y byd?

Prosiect dinasyddiaeth fyd-eang yw CreuNewid sy’n rhoi i ddysgwyr y cyfle i ddysgu a meddwl yn ddifrifol am y materion hyn, cyn cynllunio a chymryd y camau priodol i greu newid cadarnhaol.

Mae modd i ysgolion a cholegau yng Nghymru wneud cais i gymryd rhan yn CreuNewid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, yr 12fed o Ionawr 2017. 

Ymgeisiwch nawr

Pwy all gymryd rhan?

Mae Creu Newid ar gyfer grwpiau o ddysgwyr 14-18 mlwydd oed mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru. Byddai’r prosiect yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr Bagloriaeth Cymru, fodd bynnag, nid oes rhaid i ddysgwyr fod yn astudio ar gyfer Bagloriaeth Cymru i gymryd rhan. Caiff pob ysgol a choleg yng Nghymru eu hannog i wneud cais. Os ydych yn ysgol/coleg cyfrwng Cymraeg, a fyddech cystal â nodi na fydd hwylusydd (hwyluswyr) y gweithdy o bosib yn siarad Cymraeg yn rhugl, ond gwneir pob ymdrech i sicrhau y bydd deunyddiau a ddefnyddir gyda dysgwyr ar gael yn newis iaith y grŵp (Cymraeg neu Saesneg).

Beth sydd ynghlwm wrth hyn?

Dylai’r athro/athrawes gyfrifol o’r ysgol/coleg gwblhau’r ffurflen gais, gyda dysgwyr yn cael eu hannog i roi eu mewnbwn. Dylai bod 12-20 dysgwr yn y grŵp CreuNewid. Eleni mae lle ar gyfer pedair ysgol CreuNewid.

Byddwn yn cynnal gweithdy diwrnod llawn neu ddau hanner diwrnod ym mhob un o’r ysgolion CreuNewid a ddewisir, ar amseroedd a dyddiadau y cytunir arnynt gyda’ch ysgol rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2018. Bydd y gweithdai’n cefnogi dysgwyr i;

  • Archwilio’r argyfwng ffoaduriaid cyfredol a symudiad pobl, gan gynnwys ymfudo
  • Meddwl yn ddifrifol am y materion hyn mewn ymateb i amrywiaeth o ysgogiadau
  • Clywed gan ffoadur neu geisiwr lloches sy’n byw yng Nghymru
  • Dysgu am yr hyn y mae eraill yn ei wneud i greu newid cadarnhaol
  • Llunio a chynnal prosiectau addysg cyfoedion

Beth yw’r prosiectau addysg cyfoedion?

Eleni bydd ysgolion CreuNewid yn cael y cyfle i ddysgu am yr hyn y mae gwahanol bobl a grwpiau’n ei wneud i greu newid cadarnhaol mewn perthynas â’r Argyfwng Ffoaduriaid. Byddant yn meddwl am faterion penodol y maent yn dymuno dylanwadu arnynt a sut y gallant wneud hyn. Gall y gweithgareddau gynnwys:

  • Cynnal gweithdai gyda dysgwyr eraill
  • Trefnu digwyddiad yn eu hysgol/coleg neu gymuned leol
  • Ysgrifennu blog a’i gyhoeddi ar lein neu yn y papur newydd lleol
  • Ymwneud â sefydliad ffoaduriaid lleol
  • Gweithio i ddod yn Ysgol Noddfa
Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd! Bydd modd i ddysgwyr fod mor greadigol ag y mynnant!
Darperir CreuNewid mewn partneriaeth ag Oxfam Cymru, the Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)) and the Chanolfan Technoleg Amgen (CAT). Ariennir CreuNewid gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Addysg Ryngwladol British Council Wales.

ChangeMaker partners 2018


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion