Datblygiad proffesiynol i athrawon

Teacher-Training4.jpgGall CEWC ddarparu hyfforddiant mewn unrhyw ysgol gynradd, ysgol uwchradd neu goleg yng Nghymru – yn ogystal ag i awdurdodau addysg leol, gwasanaethau ymgynghorol a chlystyrau ysgolion.

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar feysydd megis ABCh, ADCDF, sgiliau meddwl a chyfathrebu, a meithrin cyfranogaeth ddemocrataidd. Pan eu trosglwyddir yn effeithiol, mae pob un o’r rhain yn gallu chwarae rôl bwysig i ddatblygu pobl ifanc yn ddinasyddion gweithredol o Gymru ac o’r byd. Darllenwch am beth mae athrawon arall wedi'u ddweud am ein cyrsiau.

Gall cyrsiau barhau am awr i hyd at 2 ddiwrnod. Ffioedd hyfforddiant arferol yw £400 am ddiwrnod llawn neu £250 am hanner diwrnod.


Mae cyfraddau is ar gael ar gyfer cyrsiau ar y cyd i ddysgwyr ac athrawon. Mae’n rhaid talu costau teithio ym mhob achos.
I archebu cwrs, dechreuwch trwy gwblhau ein ffurflen ymholiadau.

Gwneud Synnwyr o Ddinasyddiaeth Fyd-eang

Mae'r diwrnod ymarferol hwn wedi'i anelu at athrawon uwchradd ac addysg bellach sy'n cyflwyno neu'n cydlynu Bagloriaeth Cymru, ABCh neu ADCDF (ESDGC) – neu at unrhyw un sy'n bwriadu integreiddio themâu byd-eang yn fwy effeithiol yn eu gwaith.

Circle 2.jpgBydd y cwrs yn helpu athrawon i:
 

 • Ddeall cysyniadau allweddol Dinasyddiaeth Fyd-eang
  Holding world.jpg
 • Arwain trafodaethau dysgwyr yn hyderus ar faterion megis hawliau dynol, newid yn yr hinsawdd, tlodi ac amrywiaeth
 • Adeiladu cronfa o weithgareddau ymarferol i'w defnyddio yn y dosbarth
 • Adnabod cyfleoedd i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol, cyfathrebu a gweithio gydag eraill
 • Asesu cynnydd eu hysgol neu goleg ac ystyried gofynion arolygon Estyn

Dylech nodi mai yn Saesneg y bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno.

Cysylltwch â ni drwy e-bost cewc@wcia.org.uk neu galwad 02920 228549 os ydych eisiau cofrestru.

p4cpic-block.jpg

 Athroniaeth i Blant


Circle 7.jpgMae Athroniaeth i Blant (P4C) yn ddull sy’n helpu i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol a chreadigol pobl ifanc.


Gallwn eich hyfforddi i arwain ymholiadau disgyblion i foeseg, cyfiawnder, y natur ddynol a phynciau athronyddol eraill.

O gwrs cyflwyno undydd i cwrs 2 ddydd Lefel 1 gwelwch manylion pellach yn yr adran arbennig ar Athroniaeth i Blant.

teachersandstudents-block.jpg

Llais Dysgwyr

Circle 6.jpgDatblygwch hunanhyder dysgwyr, gwaith tîm a mynegi gwahanol safbwyntiau ganddynt trwy dadlau. Cysylltwch i gofrestru.

 • Cyflwyno dadlau i ddysgwyr mewn ffordd ymarferol sy’n hwyl
 • Datblygu sgiliau meddwl a chyfathrebu drwy ystyried gwahanol safbwyntiau ar faterion cenedlaethol/ byd-eang cyfredol
 • Helpu dysgwyr i strwythuro eu syniadau’n glir ac yn effeithiol
 • Deall dadlau cystadleuol ac asesu areithiau

Llunio eich Cwrs eich Hun

teacherscircle-pic-small.jpgDewisiwch yr elfennau hyfforddi sy’n fwyaf priodol i’ch grwp staff chi. Rhai esiamplau yw:

Circle 3.jpg
Ffocws ar Sgiliau

 • Sgiliau Meddwl
 • Sgiliau Cyfathrebu: Cyffredinol
 • Sgiliau Cyfathrebu: Dadlau
 • Gweithio gydag Eraill

Circle 4.jpg
Ffocws ar y Cwricwlwm

 • ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang)
 • ABCh (Addysg Bersonol a Chymdeithasol)
 • Maes pwnc penodol (dylech nodi nad oes modd i ni ddarparu cefnogaeth arbenigol ar gyfer pob maes pwnc)

Circle 5.jpg
Ffocws ar Bynciau

 • Hawliau plant / Hawliau dynol
 • Gwaith y Cenhedloedd Unedig
 • Tlodi
 • Newid yn yr hinsawdd / datblygiad cynaliadwy
 • Amrywiaeth
 • Democratiaeth (yng Nghymru a thu hwnt)
 • Heddwch a gwrthdaro

Cysylltwch â ni drwy e-bost cewc@wcia.org.uk neu galwad 02920 228549 os ydych eisiau cofrestru.

 
 
 
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

 • 15/11/2017 00:00
  Arddangosfa Cred a Gweithred @ Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Caerdydd / Cymru Dros Heddwch / Cymru 'n Cofio 14-18You are warmly invited to join us for the launch of the exh
  ARDDANGOSFA ‘CRED A GWEITHRED’ AMGUEDDFA'R MILWR CYMREI...

  Darllenwch ragor...
 • 25/11/2017 12:00
  Gŵyl Llyfrgell Ddynol / WCIA
  A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliannau newydd, ffoaduria...

  Darllenwch ragor...
 • 29/11/2017 10:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Cartref Dysgu / Hub Cymru Africa
  The event in partnership with the Wales for Africa Health Links Networ...

  Darllenwch ragor...
 • 16/12/2017 14:00
  The Welsh Somali Achievement Awards / SEF Cymru
  We are proud to announce that we are bringing the Welsh Somali Awards ...

  Darllenwch ragor...
 • 29/01/2018 14:00
  Gwobrau Cymru Affrica / Hub Cymru Africa
  Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yn...

  Darllenwch ragor...