Newid Hinsawdd

Newid Hinsawdd

Fel aelodau o Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a gyda chynaladwyedd fel y gwerth craidd, rydym yn ysbrydoli camau gweithredu i leihau allyriadau ac i ddiogelu’r hinsawdd.

Ond pam ei bod yn bwysig i atal newid hinsawdd?

Er bod y tymheredd byd-eang wedi newid erioed dros amser, nawr, mae swm digynsail o CO2 yn yr atmosffer. Mae arolygon gwyddonol yn dangos bod y tueddiad hwn yn cael ei achosi gan bobl, ac y bydd swm y CO2 yn yr atmosffer yn debygol o barhau i godi.

Effaith hyn yw newid yn y tymhorau, cefnforoedd cynhesach a digwyddiadau eithafol amlach fel sychder a llifogydd. Ewch i dudalen hafan NASA am ragor o wybodaeth.

Dangosodd yr arolwg Y Gymru a Garem, bod y Cymry yn pryderu am effeithiau newid hinsawdd. Mewn ymateb i'r pryderon hyn, pasiodd Cynulliad Cymru Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, a wnaeth Cymru yn un o'r gwledydd cyntaf sydd â dyletswydd gyfansoddiadol i hybu datblygiad cynaliadwy. Sylweddolodd y Cynulliad y pwysigrwydd o fyw'n gynaliadwy nawr, i sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu byw yn dda hefyd.

Bil yr Amgylchedd (Cymru)

Ddechrau mis Mawrth 2016, pasiodd y Cynulliad Fil yr Amgylchedd (Cymru), sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer rheoli ein hadnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy.

Pwrpas y Bil (fideo) ydy dod o hyd i adnoddau naturiol gwahanol a’u potensial yng Nghymru. Bydd hefyd targedau newid yn yr hinsawdd i leihau allyriadau CO2 ac i warchod bioamrywiaeth yng Nghymru. Un prif ffocws yw gwella rheoli gwastraff ac adfer ynni. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn meddu ar y gallu i wneud newidiadau o ran talu am fagiau plastig. Mwy o wybodaeth yma.

Disgwylir y bydd y bil yn cael ei basio yn gyfraith o 2017.

COP 21 - Beth ddigwyddodd?2015_Climate_Conference.png

Cynrychiolodd Maint Cymru, ynghyd â WCIA a Masnach Deg Cymru, Gymru yn nhrafodaethau COP (Cynhadledd y Partïon) y llynedd ym Mharis. Nod y gynhadledd oedd atal cynhesu byd-eang heb ei reoli. Cytunodd yr holl genhedloedd am y tro cyntaf ar uchafswm marc cynhesu byd-eang o 2 C. Fodd bynnag, mae bob gwlad yn penderfynu sut i dorri ei hallyriadau CO2 ar ei phen ei hun. Am ragor o wybodaeth am y cytundeb, ewch i dudalen Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd neu i’r wefan hon o’r BBC.

Sut allwch chi wneud gwahaniaeth?

Gall pob person fyw'n fwy cynaliadwy, er enghraifft drwy ailgylchu neu brynu yn lleol. Felly, darganfyddwch sut allwch chi wneud gwahaniaeth.

Mae WCIA yn cyfrannu drwy drafod y sefyllfa bresennol a chodi ymwybyddiaeth.

Here are some of our recent events:

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 09/02/2017 09:00
  Cofio er mwyn Heddwch: y Llyfr Cofio yn mynd i Amgueddfa Arberth / Cymru Dros Heddwch
  Trwy gydol 2016, mae Llyfr Cofio Cenedlaethol Cymru o’r Rhyfel B...

  Darllenwch ragor...
 • 29/03/2017 17:00
  Public Seminar:‘Conversion to Islam - Impacting the Dynamics of Muslim Communities in Britain?’ / The Centre for the Study of Islam in the UK
  Islam UK Seminar Series 2017 The Islam UK Centre runs a free annual p...

  Darllenwch ragor...
 • 03/04/2017 10:00
  No Limits!! - Youth and International Development / Hub Cymru Africa
  (Yn addas ar gyfer pobl 16-32 mlwydd oed) Ydych chi’n 16 32 mlw...

  Darllenwch ragor...
 • 13/04/2017 13:30
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Cysylltiadau Iechyd gyda Affrica Is-Sahara / Hub Cymru Africa & Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica
  Bydd y digwyddiad yma mewn partneriwaeth gyda Rhwydwaith Cysylltiadau ...

  Darllenwch ragor...
 • 28/04/2017 15:00
  Dydd Wganda! / Hub Cymru Africa
  Mae’n bleser gennym groesawu Uwch Gomisiynydd Uganda, Ei Harddec...

  Darllenwch ragor...