Llywodraethu

Elusen gofrestredig yw’r Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru (rhif 1156822), gyda Bwrdd Ymddiriedolwyr yn ei llywodraethu.

Mae bwrdd llawn yr ymddiriedolwyr yn cwrdd yn rheolaidd; maent hefyd yn dirprwyo rhai cyfrifoldebau i’w Pwyllgor Datblygu a’r Pwyllgor Cyllid.

Syr Emyr Jones Parry, Lllywydd

Ein Lllywydd anrhydeddus yw Syr Emyr Jones Parry, cyn Gynrychiolydd Parhaol y Deyrnas Unedig yn y Cenhedloedd Unedig.

Chrishan Kamalan, Cadeirydd

Chrishan Kamalan

Mae Chrishan yn ymddiriedolwr ers 2013 ac mae hefyd yn gadeirydd Pwyllgor Materion Cyfreithiol y Ganolfan.

Mae’n gyfreithiwr ac yn gweithio i Lywodraeth Cymru. Mae’n tueddu i arwain ar faterion cyfreithiol, e.e. cynghori’r Bwrdd ynghylch yr angen i ddod yn Sefydliad Elusennol Corfforedig a sicrhau gwasanaeth yn rhad ac am ddim gan Geldards LLP. Mae Chrishan hefyd yn gyfrifol am ffynhonnell cyllid Partneriaeth Cymru Affrica ond nid oes ganddo ran yn y broses o wneud penderfyniadau.

Mae Chrishan yn awyddus i sicrhau bod yr arferion gorau ar waith o ran llywodraethu gan yr ymddiriedolwyr, rheoli gan staff a datblygu enw da’r ganolfan.

Daniel Davies, Is-Gadeirydd

Mae Daniel yn byw yng Nghaerdydd ac mae ganddo ddau o blant. Ers mis Mawrth 2015, mae’n Rheolwr Strategaeth Rheoleiddio gyda Dŵr Cymru a bu’n gweithio am sawl blwyddyn cyn hynny ar faterion rhyngwladol ac iechyd byd-eang. Bu’n gweithio i Fforwm Economaidd y Byd yng Ngenefa am bum mlynedd ac wedyn i’r Gronfa Fyd-Eang sy’n brwydro yn erbyn HIV, y Ddarfodedigaeth a Malaria.

Wedi iddo symud i Gaerdydd yn 2009, bu Daniel yn ymgynghorydd strategaeth a pholisi annibynnol ac yn Rheolwr Prosiect rhaglen Ymchwil Iechyd mewn Argyfyngau Dyngarol (R2HC), wedi’i leoli gydag Achub y Plant. Mae’n arbenigo ar feysydd rheoli prosiect, strategaeth a llywodraethu.

Peter Sargent, Trysorydd

Peter Sargent

Cyfarwyddwr Ymgynghori gyda Mango yw Peter ar hyn o bryd. Mae’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig ac mae ganddo dros 14 mlynedd o brofiad yn y sector anllywodraethol. Mae wedi byw a gweithio ar draws dwyrain a chanol Affrica a Rwsia yn arbenigo ar gyllid cyrff anllywodraethol ac yn ymgynghorydd llawrydd cyn dychwelyd i’w gartref presennol yng Nghaerdydd.

Ei brif ddiddordeb yw meithrin gallu cyrff anllywodraethol i wella strategaethau grantiau a rheoli risg ar bob lefel. Mae wedi  gwneud gwaith gyda Mango yn hyfforddwr ac ymgynghorydd cyllid, gan gynnal cyrsiau trwy gyfrwng Saesneg a Ffrangeg ledled y byd a chyflwyno offer, ymagweddau a goleuni newydd ar faterion cyllid. Mae bellach yn arwain y Gwasanaeth Ymgynghorol yn Mango sy’n tyfu’n gyflym. Bydd hefyd yn gweithio’n uniongyrchol ar aseiniadau ymgynghorol, gan reoli tîm byd-eang o arbenigwyr er mwyn helpu i ddiwallu anghenion cyrff anllywodraethol am arbenigedd cyllid.

Claire Cunliffe, Ysgrifennydd

Claire Cunliffe

Yn ei rôl yn ymddiriedolwr i WCIA, mae Claire yn canolbwyntio’n benodol ar ymgysylltu â phobl ifanc a rhai o gefndiroedd ethnig lleiafrifol.

Mae ganddi ddiddordeb mewn materion rhyngwladol ers tro byd a chaiff hynny ei adlewyrchu yn ei chefndir academaidd mewn Datblygu Rhyngwladol gyda Chysylltiadau Rhyngwladol. Wedi treulio amser yn astudio, yn byw ac yn gwirfoddoli yn Ghana, cafodd Claire brofiad uniongyrchol o waith datblygu ar lefel weithredol. 

Yn ei swydd bresennol, mae Claire yn Uwch Swyddog Prosiect gyda Chomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru. Cyn hynny, bu’n gweithio i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) ym maes digartrefedd a thai â chymorth i bobl sy’n agored i niwed. Mae hi hefyd yn un o ymddiriedolwyr Cyngor Ffoaduriaid Cymru ac yn Is-Lywydd Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru (CWVYS).

Ian Jones

Ian Jones

Mae Ian yn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd, yn arbenigwr ar arloesi ac uwchraddio lefelau sgiliau. Mae ganddo gysylltiad â WCIA ers iddo fod yn ysgrifennydd cynorthwyol i CEWC yn y 1970au.

Yn ystod y cyfnod hwn, cynlluniodd Ian faes llafur cymhwyster Uwch Gyfrannol ‘Datblygiad y Byd’ sy’n dal i gael ei arholi gan CBAC. Bu hefyd yn bennaeth Daearyddiaeth mewn ysgol uwchradd ac mae’n arwain uned Datblygu Talent Academaidd ac Ymchwil (DART) sy’n ceisio lledaenu’r arferion gorau a ddatblygir gan y brifysgol trwy rannu technegau cynhyrchu gwybodaeth newydd gyda disgyblion, athrawon, ymchwilwyr ôl-radd ac arweinwyr ysgol. 

O safbwynt gwledydd tramor, mae ei ddiddordeb pennaf yn Nepal a Singapore, lle bu’n ysgolor gwadd yn y Brifysgol Genedlaethol.

Elinor Gwynn

Dod yn fuan...

Rhiannon Hardiman

Rhiannon Hardiman

Rhiannon yw Rheolwr y Rhaglen Datblygu Gwledig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ble bu’n gweithio ers 2008. Daw â phrofiad mewn llywodraethu rhaglenni a rheoli cyllid i’w rôl yn ymddiriedolwr i WCIA.

Mae hi’n rhoi sylw arbennig i wella lles ac i sicrhau economi amrywiol yng nghefn gwlad trwy arloesi a thrwy ddulliau dan arweiniad y gymuned. Mae ei rhaglen waith yn cynnwys cynhyrchwyr lleol, mentrau twristiaeth wledig, ynni adnewyddadwy cymunedol a thechnoleg ddigidol.

Cyn hynny, bu Rhiannon mewn swyddi yn canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy a’r iaith Gymraeg gyda Cynnal Cymru-Sustain Wales a gyda Llywodraeth Cymru. Dechreuodd ymddiddori mewn datblygu rhyngwladol wrth astudio ar gyfer gradd mewn twristiaeth a Diploma Ôl-raddedig mewn Twristiaeth Treftadaeth. Mae Rhiannon wedi treulio amser yn gweithio yn Gran Canaria ac yn yr Unol Daleithiau ac wedi teithio yn Awstralia a De-ddwyrain Asia.

Andrew Morgan

Dod yn fuan...

Simon Pickard

Simon Pickard

Mae Simon yn Rheolwr Cronfa Datblygu Rhyngwladol gyda The Waterloo Foundation – elusen rhannu grantiau a leolir yng Nghaerdydd. Mae ganddo brofiad o weithio mewn partneriaeth gyda nifer o gyrff anllywodraethol rhyngwladol a rhai lleol sy’n gweithio ar draws Affrica ac Asia. Mae ganddo wybodaeth arbenigol am raglenni â’u prif sylw ar ddŵr a glanweithdra, addysg, microgyllid a chynllunio teulu trwy arweiniad y gymuned a grymuso menywod. Mae wedi teithio’n helaeth yn Ne America, Affrica ac Asia.

Ers 2007, mae Simon wedi dilyn a chyfrannu tuag at dwf y sector datblygu rhyngwladol yng Nghymru a chyfrannodd at asesu Gwobrau Seren Aur y Cenhedloedd Unedig ar gyfer cysylltiadau cymunedol 

Cymru-Affrica yn 2014. Daw â phrofiad o sefydlu gweithdrefnau dyfarnu grantiau ac o weithio mewn sefydliad cyllido i’w rôl yn ymddiriedolwr i WCIA. Mae’n byw yng Nghaerdydd a bu’n Gynghorydd etholedig yn gwasanaethu ar Gyngor Caerdydd rhwng 2008-12.

Darren Ralph

Darren Ralph

Mae gan Darren gyfrifoldeb penodol dros faterion Cydraddoldeb yn ei rôl yn ymddiriedolwr i WCIA. Datblygodd ei gefndir ym meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol wrth iddo ymgymryd â nifer o rolau yng Nghyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol y Cymoedd a’i rôl ddiweddarach yn un o arweinwyr Cydlyniant Cymunedol yng Nghymru. Mae bellach yn Was Sifil sy’n rheoli cylch gwaith Cymru Gyfan.

Ymhlith ei ddiddordebau cynharach mae Crefyddau’r Byd a Diwylliannau Dwyreiniol, a hynny’n deillio o deithio’n helaeth yn India pan oedd yn blentyn. Mae wedi cyfrannu at y ddadl ar ddirywiad ffydd ac ef yw awdur Secularising Religion.

Mae Darren yn awyddus i ddefnyddio ei ymchwil academaidd, ei brofiadau proffesiynol a’i ddiddordeb mewn materion rhyngwladol er mwyn hybu trafod a gweithredu yn fyd-eang trwy gyd-ddeall tegwch, gwedduster a pharch.

Steve Garrett

Steve Garrett

Steve yw sylfaenydd RCMA Social Enterprise Ltd ac mae wedi helpu i lywio twf Marchnad Glanyrafon dros 18 mlynedd. Mae’r farchnad wedi ennill gwobrau a bellach, dyma’r farchnad ffermwyr fwyaf yng Nghymru.  Mae Steve wedi sbarduno nifer o weithgareddau eraill cysylltiedig, megis tair marchnad ffermwyr arall yng Nghaerdydd ac mae’n gyd-sylfaenydd Gardd Farchnad Glanyrafon, sef prosiect amaeth a gefnogir gan y gymuned.

Mae gan Steve MSc mewn Amaethyddiaeth Drefol o Brifysgol Caerdydd ac ochr yn ochr â’i waith yn datblygu systemau bwyd lleol yng Nghymru, mae’n cefnogi mudiadau menywod yn Zimbabwe ac Uganda trwy eu helpu i sefydlu mentrau cydweithredol gwledig ar gyfer cynhyrchu/marchnata bwyd.

Sian Stephens

Sian Stephens

Ymunodd Sian â bwrdd WCIA ym mis Chwefror 2016, gan ddod â’i phrofiad o godi arian, datblygu rhyngwladol a hawliau dynol gyda hi.

Mae hi’n Swyddog Datblygu gydag Urdd Gobaith Cymru ac yn y rôl honno, mae’n canolbwyntio ar sicrhau nawdd corfforaethol a chyllid grant i gefnogi gweithgareddau cenedlaethol yr elusen, megis Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Cyn hynny, treuliodd Sian wyth mlynedd yn America Ladin yn gweithio ym meysydd cyfathrebu, cydlynu gwirfoddolwyr, codi arian a rheoli cyllid gyda’r cyrff anllywodraethol Common Hope yn Guatemala a Peace Brigades International yn Colombia. Bu’n gweithio am flwyddyn hefyd yn Senedd Ewrop ym Mrwsel.

Graddiodd Sian ym Mhrifysgol Aberystwyth ac enillodd radd Meistr yn yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol. Mae hi’n byw yng Nghaerdydd nawr.

Alan Hughes

Dod yn fuan...

Colin Williams

Dod yn fuan...

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 08/08/2017 13:00
  Arddangosfa - Menywod, Rhyfel a Heddwch / Cymru dros Heddwch
  Arddangosfa - Menywod, Rhyfel a Heddwch Y Senedd, Bae Caerdydd, 8 ...

  Darllenwch ragor...
 • 17/10/2017 18:00
  Grymuso Menywod yn Affrica Is-Sahara / Sub-Sahara Advisory Panel / Hub Cymru Africa
  Siaradwyr: Lilian Looloitai (CORDS), Rahma Abdilahi (SSAP), Nikki Gian...

  Darllenwch ragor...
 • 11/11/2017 19:30
  This Evil Thing / Galeri
  Ionawr 1916: Mae Bert Brocklesby yn athro ac yn bregethwr yn ei gapel ...

  Darllenwch ragor...
 • 29/11/2017 10:00
  Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Cartref Dysgu / Hub Cymru Africa
  The event in partnership with the Wales for Africa Health Links Networ...

  Darllenwch ragor...