Swyddi gwag

Wales for Peace

Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag yn y tîm Cymru dros Heddwch

Ariennir Cymru dros Heddwch gan Gronfa Treftadaeth y Loteri ac mae’n gofyn y cwestiwn: Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch? Y partner arweiniol yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

 

Am y manylion llawn am y prosiect ewch i www.cymrudrosheddwch.org 


1.  Dirprwy Reolwr Prosiect, Cymru dros Heddwch

 • Lleoliad: Caerdydd
 • Cyflog: £30,785 pro rata a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri
 • Telerau: Cytundeb rhan-amser am 6 mis, i weithio yn lle rhywun sydd ar absenoldeb salwch hirdymor – 22-26 awr yr wythnos (i’w drafod)
 • Dyddiad cau: 09.00, Dydd Llun 20 Mawrth
 • Cyfweliadau: Dydd Gwener 24 Mawrth yng Nghaerdydd

Crynodeb o’r Rôl

Mae Pennaeth Cymru dros Heddwch ar gyfnod hirdymor o absenoldeb salwch ar hyn o bryd, sy’n golygu bod y tîm prosiect yn gweithredu heb reolaeth ac arweinyddiaeth lawn ar hyn o bryd. O ganlyniad rydym yn dymuno recriwtio Dirprwy Reolwr Prosiect rhan-amser i sicrhau y bydd y prosiect yn parhau i gyflawni ei amcanion cytunedig mor effeithiol â phosibl.

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am sicrhau cyflawniad o gynllun prosiect Cymru dros Heddwch 2017-18, drwy reolaeth effeithiol a chefnogaeth y tîm o staff o bump o unigolion (2 weithiwr o gartref yng Ngogledd Cymru a 3 gweithiwr mewn swyddfa yn Ne Cymru). Bydd y deilydd yn rheoli cyllideb y prosiect ac yn cadw cyswllt â Chronfa Dreftadaeth y Loteri, gan sicrhau y cwblheir adroddiadau’r prosiect yn ôl y gofyn. Bydd hefyd yn cynrychioli’r prosiect yn gyhoeddus yn ôl y gofyn. Ar ddiwedd y cytundeb, bydd yn llwyddo i gyflwyno rheolaeth o’r prosiect yn ôl yn llyfn ac yn rhwydd i Bennaeth Cymru dros Heddwch.

Y broses ymgeisio

 • Lawrlwythwch y Pecyn Swydd, sy’n cynnwys manylion llawn y rôl
 • Cwblhewch ffurflen gais Ymgeisio am Swydd swyddogol WCIA, gan baru eich sgiliau a’ch profiadau i bob un o’r gofynion yn y fanyleb unigolyn
 • E-bostiwch eich cais i centre@wcia.org.uk erbyn 09.00 ar ddydd Llun 20 Mawrth

Mae rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio ar gael yn y pecyn swydd.


2.  Cydlynydd Gwirfoddoli a Threftadaeth y Deml Heddwch

 • Lleoliad: Caerdydd
 • Cyflog: £22,434 pro rata a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri
 • Telerau: Cytundeb 6 mis ar sail oriau blynyddol, yn cyfateb i 2 ddiwrnod yr wythnos
 • Dyddiad cau: 09.00, Dydd Llun 3 Ebrill
 • Cyfweliadau: Dydd Llun 10 Ebrill yng Nghaerdydd

Crynodeb o’r Rôl

Bydd cydlynydd Gwirfoddoli a Threftadaeth y Deml Heddwch yn recriwtio ac yn cefnogi timau o wirfoddolwyr yng Nghymru (yn bennaf, ond nid yn gyfan gwbl o Gaerdydd a’r ardal) i ddatblygu eu sgiliau treftadaeth a'u sgiliau trosglwyddadwy eraill ac i adrodd y stori genedlaethol o ‘hanes heddwch’ y Deml, ei Ardd Heddwch ac Undeb Cynghrair Cenhedloedd Cymru/Cymdeithasau Cenhedloedd Unedig Cymru. Drwy ddod â’r dreftadaeth ynghyd, byddant yn sefydlu safle’r Deml fel rhan o hanes heddwch cenedlaethol Cymru.

Bydd gennych brofiad cryf o reoli gwirfoddolwyr ac yn mwynhau ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl er mwyn cyflawni’n prosiect. Byddwch yn unigolyn trefnus iawn ac yn anelu at gyflawni targedau ac yn hyderus wrth ddefnyddio TGCh a hyfforddi eraill yn y gwaith hwnnw. Fel cyfathrebwr rhagorol, byddwch yn llwyddo i gyflwyno gwybodaeth gymhleth mewn ffyrdd hygyrch a difyr.

Y broses ymgeisio

 • Lawrlwythwch y Pecyn Swydd, sy’n cynnwys manylion llawn y rôl
 • Cwblhewch ffurflen gais Ymgeisio am Swydd swyddogol WCIA, gan baru eich sgiliau a’ch profiadau i bob un o’r gofynion yn y fanyleb unigolyn
 • E-bostiwch eich cais i centre@wcia.org.uk erbyn 09.00 ar ddydd Llun 3 Ebrill
Mae rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio ar gael yn y pecyn swydd.
Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 31/05/2017 18:30
  Hystings Rhyngwladol ar gyfer Gymru / WCIA
  Wrth i ni nesáu at yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin, mae ...

  Darllenwch ragor...
 • 13/06/2017 18:00
  IWA Debate: Has the Welsh Government given up on tackling poverty? / IWA
  In February 2017, the Cabinet Secretary for Communities and Children a...

  Darllenwch ragor...
 • 03/07/2017 08:00
  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen / Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
  Bob blwyddyn ers 1947 mae Llangollen wedi cynnal un o wyliau diwyllian...

  Darllenwch ragor...
 • 18/07/2017 09:00
  Cynhadledd Iechyd Cymru Affrica 2017 / Hub Cymru Africa
  Dewch i ymuno â ni ar gyfer y Cynhadledd Iechyd Cymru Affri...

  Darllenwch ragor...