Ysbrydoliaeth y NDCau

Gadewch i ni ddechrau drwy archwilio prosiect bach.

Pwy? Cymdeithas o fyfyrwyr meddygol o Brifysgol Lille yn Ffrainc mewn partneriaeth â chymdeithas o fyfyrwyr meddygol. Mae’r ddwy gymdeithas wedi ymrwymo i hyrwyddo addysg ac iechyd, ac wedi gweithio gyda’i gilydd o’r blaen. Maen nhw’n gweithio’n galed i rannu’r broses o wneud penderfyniadau.

Ble: ysgol yn Kouni, pentref sydd wedi’i leoli yn Togo

Nodau’r prosiect yw:

  • lleddfu Covid-19, peryglon ysgarthol a malaria yn yr ysgol
  • gwella addysg merched
  • gwella ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol

Y gweithgareddau:

  • adeiladu dwy ystafell ddosbarth ychwanegol, swyddfa weithredol a thoiledau yn yr ysgol
  • cyfnewid diwylliannol gan gynnwys paentio murlun ar y thema “Plant y Byd” gan y disgyblion yn yr ysgol a nosweithiau thema am ddiwylliannau’r ddwy wlad

Sut y gwnaethant benderfynu ar y prosiect hwn?

Cynhaliodd y gymdeithas Togoaidd asesiad o anghenion drwy ymweld â’r ysgol a chwrdd â’r cyfarwyddwr, yr athrawon a phwyllgor y pentref. Yn ystod yr asesiad, y prif faterion a nodwyd oedd:

  • llai o ferched wedi cwblhau ysgol o gymharu â bechgyn,
  • cyfradd uchel o achosion o’r ysbyty oherwydd malaria a pheryglon twymyn
  • anghrediniaeth am Covid-19.

Roedd yr asesiad o anghenion yn cynnwys casglu gwybodaeth bellach am y grwpiau targed, lleoliad a dichonoldeb hefyd.

Sut cafodd y gweithgareddau eu cwblhau?

Cafodd y gwaith o baratoi ac adeiladu’r safle ei wneud gan weithwyr lleol o dan gyfarwyddyd pensaer lleol. Helpodd aelodau’r ddwy gymdeithas i orffen ac agor yr adeiladau (ymwelodd y myfyrwyr Ffrengig â Togo at y diben hwn).

Manteisiodd y tîm Ffrengig ar hyfforddiant a ddarparwyd gan feddygon Togoaidd.

Manteisiodd tîm Ffrainc ar hyfforddiant a ddarparwyd gan feddygon Togolese.

Sut y cafodd y prosiect ei ariannu?

Trefnodd y partneriaid Ffrengig i godi arian a derbyniont arian cyhoeddus yn Ffrainc. Rhoddodd yr awdurdod lleol Togoaidd eiddo’r ysgol i’r gymdeithas bartner i’w galluogi i adeiladu ystafelloedd dosbarth newydd.

Rhoddodd pwyllgor y pentref ganiatâd ar gyfer yr adeilad.

Beth oedd yr effaith?

Yn Togo, roedd gan 80 o ddisgyblion ac 8 athro amgylchedd addysgu gwell, a oedd hefyd o fudd i weddill y pentref.

Darparodd y gwaith adeiladu incwm a chyflogaeth drwy gynnwys cwmnïau, cyflenwyr a gweithwyr lleol.

Yr effaith yn Ffrainc oedd codi ymwybyddiaeth ac undod rhyngwladol rhwng Togo a Ffrainc. Datblygodd y myfyrwyr sgiliau meddygol newydd o’u hyfforddiant hefyd, yn ogystal â’u cymwyseddau NDCau.

Ar y Padlet, rhowch sgôr sêr am ba mor dda y gwnaeth y prosiect integreiddio’r 17 o NDCau yn eich barn chi. Ychwanegwch sylw i ddweud sut y gallai’r prosiect integreiddio 1-2 NDC yn well.

Made with Padlet

Gweithgaredd wedi’i addasu gyda chaniatâd gan developpementdurable.wallonie.be/soutiller-avec-les-objectifs-de-developpement-durable