Gwnewch nhw’n bersonol i chi

Bod yn weithiwr NDC

Y peth gwych am y cymwyseddau NDCau allweddol hyn yw eu bod yn cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr hefyd. Gall sgiliau sy’n eich helpu i gyflwyno’r NDCau eich helpu i ddod o hyd i swydd hefyd!

Felly, gallwch ddatblygu eich gallu i adeiladu byd gwell, a gwella eich atyniad i gyflogwyr ar yr un pryd.

Gwyliwch y fideo i ddarganfod y cymwyseddau y mae recriwtwyr yn chwilio amdanynt, gan gadw mewn cof y rhai a ddiffinnir gan UNESCO. Allwch chi weld unrhyw orgyffwrdd?

Cymerwch foment i feddwl am y peth olaf y gwnaethoch chi gais amdano (swydd, hyfforddiant, interniaeth). Pa gymwyseddau oedd eu hangen? Ysgrifennwch nhw i lawr a’u cymharu â chymwyseddau’r NDCau. Allwch chi rannu enghraifft ar y Padlet isod?

Made with Padlet

Mae cymwyseddau NDC UNESCO yn debyg iawn i’r rheiny a geisir gan gyflogwyr.

Tynnodd arolwg o 23 000 o gyflogwyr yn y DU sylw at bum sgìl meddal allweddol yr oeddent yn chwilio amdanynt (Hays 2021), a chyhoeddodd Fforwm Economaidd y Byd (2020) restr o gymwyseddau sy’n gynyddol bwysig i gyflogwyr. Gadewch i ni weld sut y bydd rhoi hwb i’ch cymwyseddau NDC yn gwella eich cyflogadwyedd hefyd.

Cymwyseddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt (Hays 2021)Cymwyseddau NDC
Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol
Sgiliau rheoli pobl
Cydweithio
Y gallu i fabwysiadu newid
Hyblygrwydd a pharodrwydd i ymgyfaddasu
Hunanymwybyddiaeth
Datrys problemauDatrys problemau integredig
Cymwyseddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt (Fforwm Economaidd y Byd 2020)Cymwyseddau NDCau
Meddwl ac arloesi dadansoddol
Creadigrwydd, gwreiddioldeb a menter
Strategol
Strategaethau dysgu a dysgu gweithredolHunanymwybyddiaeth
Cydweithio
Datrys problemau cymhleth
Rhesymu, datrys problemau a delfrydu
Datrys problemau’n integredig
Meddwl yn feiriniadol a dadansoddiMeddwl yn feirniadol
Arweinyddiaeth a dylanwad cymdeithasolCydweithio
Gwydnwch, gallu goddef straen a hyblygrwyddHunanymwybyddiaeth

Bod yn entrepreneur NDC

Rydym wedi gweld bod cymwyseddau NDCau yn ddefnyddiol ar gyfer cyflogaeth. Maen nhw’n ddefnyddiol ar gyfer hunangyflogaeth hefyd – dod yn entrepreneur! Edrychwch ar y Fframwaith Cymwyseddau Entrepreneuriaeth Ewropeaidd am enghreifftiau o orgyffwrdd.