Gosod nodau

Beth yw eich nodau ar gyfer cynaliadwyedd? Gall edrych ar eich map cadwyn helpu i benderfynu ar rhai blaenoriaethau. Egwyddor bwysig yma yw sicrhau bod eich syniadau wedi’u gwreiddio mewn tystiolaeth. Os ydym yn gwybod na all rhywun fyw o dan gyflog penodol, ni allwn dalu llai na’r cyflog hwnnw heb lesteirio cynnydd y NDCau. 

“Fe wnaethom edrych ar ein map cadwyn o werthoedd, ac rydym wedi dechrau rhoi rhai o’n syniadau ar gyfer nodau a blaenoriaethau ar bapur. Bydd angen i ni gysylltu eithaf tipyn â rhanddeiliaid cyn i ni gyrraedd set o nodau clir, ond dyma ein syniadau cychwynnol:

  • Effaith carbon niwtral o ddiwrnod 1 – bydd hyn drwy gyfuniad o leihau ôl troed carbon drwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy a defnyddio cynnyrch economi gylchol, yn ogystal â gwrthbwyso lle na ellir osgoi ôl troed
  • Ar y dechrau, rydym yn cael ein rhedeg yn llawn gan wirfoddolwyr, ond os byddwn yn tyfu, byddwn bob amser yn talu’r cyflog byw go iawn
  • Ar gyfer cynhyrchion bwyd, byddwn yn prynu o gynlluniau ardystio priodol – cyrchu’n lleol lle bo’n bosibl, yna sicrhau eich bod yn prynu cynnyrch Masnach Deg ac olew palmwydd moesegol os ydych yn prynu o ymhellach i ffwrdd
  • Byddwn yn cynnal ‘caffis trwsio’ rheolaidd sy’n dod â phobl at ei gilydd ac sydd yn annog defnyddio cynaliadwy hefyd
  • Byddwn yn cynnal digwyddiadau sy’n annog cyd-ddealltwriaeth – cyfnewid rhyng-ddiwylliannol, caffis iaith, dewisiadau amgen yn lle sesiynau hyfforddi ar drais

Roedd gennym gymaint o syniadau, ond dim ond y dechrau ydy hyn. Allwn ni ddim cyflawni pob un ohonyn nhw ar unwaith. Fe wnaethom ddefnyddio grid effaith i benderfynu pa rai i’w blaenoriaethu. Fe wnaethom gynnwys yr holl flaenoriaethau yr oeddem yn teimlo y byddai’n hawdd eu gwneud ac yn cael effaith fawr yn gyntaf”

Rhowch gynnig ar grid effaith ar gyfer y syniadau o’ch cadwyn gwerthoedd. Mae’r tabl isod yn dempled y gallwch ei gopïo.

HawddCanoligCaled
Effaith isel
Effaith ganolig
Effaith uchel