Yr elfennau cadarnhaol mewn cymhlethdod

Future Generations
Y 7 Nod Llesiant rhyng-gysylltiedig o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Fel yr esboniwyd yn y cyflwyniad i’r wers hon, mae natur anrhagweladwy ein byd modern yn cyflwyno posibiliadau a chyfleoedd newyd hefyd. Er enghraifft, mae VUCA wedi’i ailddiffinio mewn modd cadarnhaol.

  • (Vision) Gweledigaeth i ddiffinio cenhadaeth a lle cynaliadwy yn y byd.
  • (Universal) Cyffredinol mabwysiadu safbwynt cyfannol heb i faterion cysylltiedig dynnu eu sylw.
  • (Creative) Creadigol – gallu ymateb, clirio anhrefn mewn modd adeiladol, a chanfod cyfleoedd.
  • (Adaptability) Gallu i addasu – ymateb yn gyflym ac yn gadarnhaol i newid, boed hynny’n newid unigol neu ddiwylliannol.

Yn yr amgylchedd hwn, mae rhai darnau o ddeddfwriaeth yn canolbwyntio mwy ar bositifrwydd a chynaliadwyedd hefyd. Un enghraifft yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Nod y Ddeddf hon yw rhoi mewn cyfraith sawl agwedd ar y nodau datblygu cynaliadwy, wedi’u haddasu ar gyfer y cyd-destun Cymreig – mae’r gyfraith yn dwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif am eu cynnydd yn erbyn 7 nod llesiant a 5 ffordd o weithio.

Deddfu ar gyfer y Nodau Datblygu Cynaliadwy – Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru

Gwyliwch y fideo am y Ddeddf i ateb y cwestiynau hyn:

  1. A allwch roi un cyswllt rhwng y Grwpiau Datblygu Cynaliadwy a Nodau’r Ddeddf
  2. Ydych chi’n meddwl bod y Ddeddf yn galluogi neu’n analluogi cynnydd tuag at y Grwpiau Datblygu Cynaliadwy?

Mae Padlet isod i ateb y cwestiynau.

Made with Padlet

Nawr dilynwch y ddolen isod ac archwiliwch y ffeithlun. Cliciwch ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi ac yna atebwch y 3ydd cwestiwn ar y Padlet (Pa rwystrau neu lwyddiannau allwch chi eu gweld i weithredu’r Ddeddf?).

https://futuregenerations2020.wales/welsh