Ein tîm

Susie Ventris-Field – Prif Weithredwr

Susie Ventris-Field

Mae Susie, sydd ag angerdd dros gynnwys pobl mewn rhyngwladoldeb, yn arwain WCIA, ac mae hi wedi bod yn gweithio i’r mudiad ers cymryd rhan fel gwirfoddolwr yn 2013. Fel rhan o’i gyrfa yn y trydydd sector, mae Susie wedi gweithio ym meysydd cydraddoldeb rhywiol, addysg a chynhwysiant yng Nghymru, Lloegr, De Corea ac Eritrea.

Rwy’n cael fy ysbrydoli’n drwy’r adeg gan y bobl yng Nghymru sy’n rhoi eu hamser, eu hegni a’u profiad i greu byd tecach a mwy heddychlon. Yn WCIA, rydym eisiau adeiladu ar yr enghreifftiau gwych hyn, a sicrhau bod mwy o bobl yn cymryd rhan, fel bod Cymru yn gallu parhau i gystadlu â’r goreuon fel cenedl sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Shaela Ismail – Rheolwr Cyllid

Shaela Ismail

Mae gan Shaela gefndir ym maes cyllid, gan iddi weithio’n flaenorol i Brifysgol Leicester fel Swyddog Cyllid Prosiectau, yn cefnogi’r gwaith o reoli grantiau ymchwil mawr, ac fel cynorthwyydd cyllid yn Elusen Canser Tenovus. Yn WCIA, mae Shaela’n rhan o’r Swyddfa Gyllid, ac yn sefydlu gweithdrefnau a helpu i ddarganfod sut y gall y swyddfa gyllid gefnogi’r WCIA a’r prosiectau eraill. Ar hyn o bryd, mae Shaela yn astudio ar gyfer Tystysgrif Cymhwyster AAT mewn Cyfrifeg, i ddatblygu ei sgiliau a’i gwybodaeth cyfrifeg ymhellach.

Cymerodd Shaela seibiant gyrfaol i fagu ei dau blentyn ac i dreulio amser yn teithio a choginio. Mae hi wrth ei bodd yn archwilio gwahanol ddiwylliannau a bwydydd, ac yn credu’n gryf mewn addysgu eich hun am wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau i dorri’r rhwystrau sy’n bodoli o fewn Cymdeithas.

“Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn unigryw, gan ei bod yn cynnig y cam cyntaf i bobl Cymru archwilio a llywio materion byd-eang. Drwy ymgyrchoedd, gweithdai a dadleuon, rydym yn rhoi llais i’r Cymry ar sbectrwm rhyngwladol”.

Amber Demetrius – Rheolwr Dysgu Byd-eang

Amber Demetrius

Gwyliwch fideo ar ‘Pwy yw Amber’ yma  

Mae Amber yn gyfrifol am sicrhau bod rhaglenni addysgol WCIA yn rhedeg yn esmwyth. Mae ei rôl yn cynnwys dylunio a rhedeg prosiectau i wella dysgu Byd-eang, gwerthuso eu heffaith, a datblygu partneriaethau dysgu ar draws Cymru. Mae hi hefyd yn datblygu ein prosiectau presennol mewn ysgolion.

Mae gan Amber gefndir mewn Addysg, gan iddi ddysgu ar draws y sector Cynradd am bymtheg mlynedd. Mae hi wedi gweithio gyda ‘Theatre in Education’ a ‘Global Learning Groups’ hefyd, i gyflwyno ffyrdd arloesol sy’n helpu unigolion sydd wedi ymddieithrio â dysgu i ailadeiladu eu hyder ynddo, yn enwedig myfyrwyr mewn lleoliadau cynradd ac uwchradd. Mae Amber yn ddarllenydd brwd, ac mae hi wrth ei bodd gyda dramâu trosedd a chathod!

What I’ve learned from working with young people is that so much comes down to your attitude. If you believe you can make a change happen then you always really can. A lot of our work is about people not being afraid to stand and fight for the things that matter most to them. You can do it through simple acts of kindness but also by writing to politicians and influencing decision makers in your community. The world needs more people who are willing to fight for the right things and I think if more people did, we’d have a much better world to live in.

Hayley Richards – Pennaeth Datblygu Rhaglenni a Pholisi

Hayley-Richards

Mae Hayley wedi bod yn gweithredu dros gyfiawnder amgylcheddol a chymdeithasol ers ei dyddiau ysgol: naill ai’n trefnu codi arian ar gyfer newyn yn y 1980au, neu’n cydlynu ymgyrchoedd llythyrau i gefnogi carcharorion gwleidyddol ar draws y byd. Ym Mhrifysgol Caerdydd, astudiodd Hayley Sŵoleg, Hydrobioleg Gymhwysol ac yna, Ph.D. mewn Entomoleg (astudio pryfed!).

Daeth yn Rheolwr Prosiect mewn Ymchwiliadau Pryfed, ac mae hi hefyd wedi gweithio am nifer o flynyddoedd fel Rheolwr Prosiect ac yna, fel Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol Rhwydwaith Ailgylchu Cymunedol Cymru. Mae hi wedi treulio dros 10 mlynedd fel Ymchwilydd ac yna, fel Swyddog Polisi ac Eiriolaeth gydag Oxfam Cymru, yn gweithio ar dlodi domestig i ddechrau ond yna, yn canolbwyntio ar faterion byd-eang fel newid yn yr hinsawdd, mudo, a rôl Cymru ym maes datblygu rhyngwladol. Gweithiodd Hayley yn agos gyda Chynghrair Ffoaduriaid Cymru ar ymgyrch Cenedl Noddfa Cymru, a chyda’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy i ddylanwadu’n gadarnhaol ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn fwyaf diweddar, mae Hayley wedi bod yn ymwneud â dod ag ‘economeg toesen’ i Gymru, fel rhan o’r gwaith o ddylanwadu ar yr economi llesiant.

“Rwy’n hynod gyffrous ac yn falch fy mod i wedi ymuno â thîm anhygoel Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn ddiweddar. O ystyried yr heriau byd-eang sylweddol rydym i gyd yn eu hwynebu, mae mor bwysig gwneud y byd yn lle llai, cysylltu pobl o wahanol wledydd yn well, a datblygu ein dysgu a’n dealltwriaeth o faterion byd-eang. Rwy’n edrych ymlaen at weithio fel rhan o dîm mor ddeinamig, cynhwysol a blaengar.”

Hannah Harvey – Pennaeth Datblygu Rhaglenni a Pholisi

Hannah-H-S

Mae Hannah Harvey yn rhannu swydd fel Pennaeth Datblygu Rhaglenni a Pholisi Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Mae Hannah wedi bod yn gweithio yn y sector rhyngwladol a gwirfoddol yng Nghymru dros y deng mlynedd diwethaf, yn cefnogi elusennau i reoli risg, tyfu a chadw i fyny â mentrau arfer gorau. Mae hi’n angerddol am leihau ei heffaith ar yr hinsawdd ac mae hi’n rhedeg cwmni ynni adnewyddadwy domestig yn Abertawe gyda’i gŵr hefyd.

Ar ôl cwblhau gradd meistr ym maes rheoli a datblygu polisi cymdeithasol, bu Hannah’n gweithio i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol, gan dynnu sylw’n benodol at gysylltiad byd-eang Cymru ac effaith cadwyni cyflenwi byd-eang ym maes caffael cyhoeddus.

Yn dilyn gyrfa gychwynnol fel cyhoeddwr i’r BBC, bu Hannah’n gweithio fel ymgynghorydd cyfathrebu i World Bank, Sustrans a DfID, ac fel ymchwilydd yn Gender at Work. Mae Hannah wrth ei bodd yn treulio amser ym myd natur, yn benodol, yn profi mannau gwyllt gyda’i theulu, yn nofio yn y môr, fel gwenynwr ac yn tyfu llysiau hefyd fel rhan o grŵp cymunedol.

Craig Owen – Cynghorydd Treftadaeth

Craig staff

Yn ffigwr blaenllaw ym maes rhyngwladoldeb yng Nghymru dros y pymtheg mlynedd diwethaf, ymunodd Craig â ni o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, lle, fel Rheolwr Rhyngwladol ers 2007, datblygodd raglen Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica. Mae hyn wedi bod o gymorth i dros 150 o sefydliadau cymdeithas sifil wrth gyflwyno 500 o brosiectau ar ddysgu, meithrin partneriaethau a datblygu cymunedol rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara, ac yn rhannu arferion gyda phartneriaid Ewropeaidd.

Cyn hynny, bu Craig yn gweithio ar Raglen Cymorth Tswnami Oxfam International yn Indonesia, gan ganolbwyntio ar feithrin heddwch yn nhalaith Aceh, sydd yng nghanol gwrthdaro mawr. Ysgrifennodd Craig blog o Aceh a oedd yn cael ei ddilyn gan bobl ar draws Cymru a thu hwnt. Fel Cydlynydd Ymgyrchoedd Cymru gydag Oxfam Cymru, arweiniodd Craig waith ar yr ymgyrchoedd ‘Rhoi Terfyn ar Dlodi, (gan ddiogelu Cytundeb Cyfnewid Arfau Rhyngwladol) ac ar Fasnach Deg. Mae wedi teithio’n helaeth ac wedi ennill profiad rhyngwladol o feithrin heddwch a mentrau cymunedol ymarferol mor bell i ffwrdd â De Affrica, Ethiopia, Uganda, Lesotho, Indonesia, Cambodia, Angola, Israel a Phalesteina. Mae Craig wedi arwain gwaith allanol gyda’r cyhoedd ac ieuenctid drwy Oxfam ac yn ystod 2 flynedd fel Llywydd Uned Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, ac fel swyddog undebau myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle bu’n astudio Daearyddiaeth a Daeareg. Yn ei amser hamdden, mae Craig yn gwirfoddoli fel trefnydd digwyddiadau ac arweinydd gweithgareddau awyr agored gyda’r elusen LHDT OutdoorLads.

“Rwyf wedi bod wrth fy modd yn gweithio gyda sector Rhyngwladol Cymru dros y degawdau diwethaf, yn cefnogi elusennau a grwpiau cymunedol i gysylltu â’r byd ehangach. Mae ‘rhoi rhywbeth yn ôl’ yn teimlo fel dilyniant naturiol, yn dadorchuddio a rhannu treftadaeth Rhyngwladoldeb Cymru. Mae cymaint o straeon ysbrydoledig iawn, gyda’r pŵer go iawn i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i adeiladu byd gwell. Ar lefel bersonol iawn, mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi bod yn hyblyg ac yn gefnogol dros ben drwy gydol fy nhriniaeth canser (sy’n parhau); Rwy’n falch o gyfrannu at sefydliad sy’n byw ei werthoedd mor gadarnhaol.”

Jane Harries – Cydlynydd Addysg Heddwch

Jane Harries

Mae Jane wedi bod yn ymgyrchydd heddwch a hawliau dynol ar hyd ei hoes. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi bod yn cydlynu Cymdeithas y Cymod- the Fellowship of Reconciliation – a bu’n gweithio gydag Urdd Gobaith Cymru yn helpu pobl ifanc i ddatblygu’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da Rhyngwladol. Mae Jane yn arbenigo mewn ieithoedd ac yn siarad Cymraeg yn rhugl; bu’n dysgu ac yn Bennaeth Adran Ieithoedd Modern yn Ysgol y Cymer yn Rhondda Cynon Taf, cyn treulio pum mlynedd fel Cynghorydd Addysg Cymru ar gyfer yr NSPCC, a saith mlynedd yn llywodraeth Cymru fel arweinydd hawliau plant a chyfranogiad pobl ifanc. Mae Jane yn treulio sawl wythnos bob blwyddyn ym Mhalesteina ac Israel, yn cyd-hwyluso gweithdai Alternatives to Violence Project (AVP), gan adeiladu ar ei chyfranogiad fel Sylwedydd Hawliau Dynol gyda Rhaglen Hebrwng Eciwmenaidd ym Mhalesteina ac Israel (EAPPI). Dyma yw testun ei blog.

Rôl Jane yw cyflwyno Strategaeth Ddysgu uchelgeisiol prosiect Cymru dros Heddwch – gan ddatblygu adnoddau cwricwlwm a dysgu dwyieithog; cyflwyno cynadleddau a digwyddiadau ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid a chymunedol; hwyluso rhwydweithio ac eiriolaeth ar Addysg Heddwch, ac yn y pen draw, sefydlu cynllun ‘Ysgolion Heddwch’ ar draws Cymru, cynllun a fydd yn arwain y byd.

Mariska Eventon – Cynorthwyydd Gweinyddol

mariska staff

Fel y Cynorthwyydd Gweinyddol sydd â chefndir mewn rheoli digwyddiadau a chymorth rhyngwladol, mae Mariska yn gofalu am gyllid y lleoliad ac yn rhoi cymorth i dîm cyllid WCIA ar brosiectau a rhaglenni.

Mae Mariska yn Iseldireg, ac fe’i magwyd yn Sbaen a’r Iseldiroedd, cyn symud i’r DU ar ôl cyfarfod ei gŵr Cymreig. Pan nad ydynt mewn gwaith, mae’n mwynhau treulio amser gyda’i dwy ferch, darllen, heicio a garddio.

Rwy’n mwynhau’r rhyngweithio dyddiol sydd yn digwydd gyda gwirfoddolwyr o bob rhan o’r byd. Mae’n wych bod yn gweithio i sefydliad fel Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a dod ar draws cymaint o wahanol bobl, sydd i gyd eisiau bod yn rhan o’r prosiectau gwych sydd gennym.

Michaela Rochman – Rheolwr Rhaglen ESC

Michi Staff

Ymunodd Michaela â Chyfnewidiad UNA yn 2014 ac ers hynny mae wedi arwain ar draws portffolio o raglenni a ariennir gan yr UE, gan gynnwys Erasmus+ a chynlluniau cyfnewid ieuenctid blaenorol. Yn WCIA mae Michaela yn rheoli prosiectau Corps Solidader Ewrop a chyfnewidiadau rhyngwladol.

Mae Michaela, sy’n brofiadol mewn gwirfoddoli rhyngwladol ei hun, wedi cymryd rhan mewn prosiectau ledled y byd, gan gynnwys yn yr Almaen, Ffrainc, De Affrica, Tanzania, Cymru a Lloegr.

Elen Hywel – Cynorthwyydd Prosiect Dysgu Byd-eang

Nel Staff

Mae Nel yn gweithio yn y Tîm Dysgu Byd-eang yn WCIA a hefyd, ar gyfer Climate Cymru. Mae ei chyfrifoldebau’n cynnwys tasgau gweinyddol cyffredinol, cyd-hwyluso’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid gwych, a chyd-gynllunio hyfforddiant addysgol mewn gwahanol feysydd. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys, sgiliau dadlau ar gyfer ffoaduriaid ifanc, a dinasyddiaeth fyd-eang, newid yn yr hinsawdd ac addysg heddwch i ysgolion a sefydliadau ieuenctid.

Mae gan Nel radd dosbarth cyntaf mewn Anthropoleg a Datblygu Rhyngwladol o Brifysgol Sussex. Mae ganddi gefndir mewn cyfraith hawliau dynol rhyngwladol hefyd, ar ôl cyd-ysgrifennu a chyhoeddi memorandwm cyfreithiol ar gyfer Survival International ar addysg frodorol, a gwirfoddoli mewn rolau eiriolaeth sy’n cefnogi ceiswyr lloches sy’n agored i niwed mewn canolfannau cadw. Mae hi’n siaradwr Cymraeg rhugl ac ar hyn o bryd, yn dysgu Portiwgaleg. Pan nad yw hi’n gweithio, mae hi wrth ei bodd yn coginio a rhoi cynnig ar lefydd newydd i fwyta, ymweld ag amgueddfeydd ac arddangosfeydd celf, a thynnu lluniau o dirweddau a bywyd gwyllt.

“Yr hyn rwy’n ei garu fwyaf am weithio yn WCIA yw bod yr addysg yn seiliedig ar raglen o gydraddoldeb (boed hynny rhwng aelodau staff neu rhwng pobl ifanc a hwyluswyr) – mae pawb yn agored i gyfnewid syniadau a dysgu oddi wrth ei gilydd bob amser, sy’n gwneud WCIA yn lle arbennig iawn i weithio ynddo.”

Sam Ward – Rheolwr Ymgyrchu Climate Cymru

Sam staff

Mae Sam yn treulio llawer o’i oriau deffro yn gwneud popeth o fewn ei allu i osgoi’r argyfwng bioamrywiaeth a’r hinsawdd, yn Nwyrain Affrica, ei gartref mabwysiedig, ac yn ei wlad geni, sef y DU.

Roedd ei yrfa gynnar yn canolbwyntio ar yr awyr agored, yn enwedig byd hudol caiacio dŵr gwyn. Yn y pen draw, llwyddodd Sam i hyfforddi tîm cenedlaethol Prydain i ennill dros 30 o fedalau mewn cystadlaethau rhyngwladol, a chystadlu ei hun ar y lefel ryngwladol am nifer o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod hwn, teithiodd a gweithiodd Sam mewn tua 35 o wledydd, a sefydlu a datblygu amrywiaeth o fusnesau, yn tarddu o’i gwmni cyntaf, Love it Live it, Yn ddiweddarach, prynodd Sam ysgol gaiacio yn Uganda, a sefydlu Nile SUP, cwmni arall sy’n ymwneud â chael pobl allan i fyd natur.

Ochr yn ochr â’r cwmnïau hyn, mae Sam wedi bod ynghlwm mewn cyfres o fentrau cymdeithasol, mentrau amgylcheddol, elusennau, digwyddiadau cymunedol ac ymgyrchoedd eiriolaeth amgylcheddol bob amser.

Erbyn hyn, mae Sam yn gweithio fel ymgynghorydd cynaliadwyedd a rheolwr rhaglen ar gyfer prosiectau amgylcheddol a chadwraeth, ac yn canolbwyntio ar y croestoriad rhwng manteision amgylcheddol a chymdeithasol yn y de byd-eang. Mae’n gyfarwyddwr y gynghrair bioamrywiaeth, sef elusen sy’n canolbwyntio ar fioamrywiaeth a diogelu cynefinoedd, ac yn ddiweddar, mae wedi camu’n ôl o brosiect sy’n rheoli cymdeithas fawr sy’n cynrychioli diddordebau cymuned o ran (mynd yn erbyn) bioamrywiaeth gwrthbwyso dadleuol 3000 hectar Banc y Byd yn Uganda.

Pan mae’n gallu dod o hyd i’r amser, mae Sam yn cael ei feicroffon allan, ac yn siarad am y peth diweddaraf sydd wedi’i gyffroi yn y maes amgylcheddol.

“Mae ymgyrch Climate Cymru yn canolbwyntio ar weithredu ystyrlon a theg i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, a bydd yn casglu lleisiau o bob ardal a demograffeg o gymdeithas yng Nghymru. Wrth i bartneriaid neu bobl gofrestru, maen nhw’n dweud wrth Climate Cymru beth sy’n bwysig iddyn nhw, a bydd yr ymatebion a dderbynnir yn llywio materion cyfathrebu ac eiriolaeth yr ymgyrch yn COP26 ac i gynghorau sir, llywodraethau Cymru a Phrydain. Yn y pen draw, pobl Cymru sy’n berchen ar y neges.”

Ameerah Mai – Cydlynydd Academi Heddwch

ameerah staff

Mae Ameerah yn dod o Lanberis yng Ngogledd Cymru, a chwblhaodd leoliad profiad gwaith yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru pan oedd hi’n 16 oed.  Ar ôl hyn, roedd hi’n gwybod ei bod hi eisiau gweithio yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru unwaith y byddai wedi bod yn y brifysgol. Graddiodd Ammerah yn ystod y cyfnod clo gyda gradd israddedig mewn Hanes (BA), a chwblhaodd radd ôl-raddedig mewn Cysylltiadau Rhyngwladol (MSc Econ), ym Mhrifysgol Caerdydd. Dechreuodd wirfoddoli gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru eto ym mis Ionawr 2021 fel gweinyddwr eu gwefan, a daeth yn Gydlynydd Academi Heddwch ym mis Gorffennaf 2021. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn materion cyfoes a gwleidyddiaeth Cymru, sydd wedi ei harwain i gynnal ei hymchwil ei hun ar greu hunaniaeth ffoaduriaid yng Nghymru.

“Mae Academi Heddwch Cymru yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i chefnogi gan brifysgolion Cymru. Ein nod yw parhau â thraddodiad Cymru o greu heddwch, drwy greu cymuned o ymchwilwyr mewn meysydd perthnasol ar draws Cymru, a gosod heddwch yn gadarn ar agenda cenedlaethol a rhyngwladol Llywodraeth Cymru.”

Isabel Garcia – Gwirfoddolwr ESC

ESC Volunteer 2020/2021

Mae Isabel, ar y cyd â Clara, yn un o’n gwirfoddolwyr ar gyfer y prosiect ESC. Yn ystod y flwyddyn hon, bydd yn helpu gyda materion cyfathrebu Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Mae hi wedi astudio Hysbysebu a Chysylltiadau Cyhoeddus yn Sbaen ac yn ddiweddar, bu’n gweithio i asiantaeth hysbysebu, felly mae hi wrth ei bodd gydag unrhyw beth sy’n gysylltiedig â chreadigrwydd. Roedd hi wir eisiau gweithio dramor a gadael ei pharth cysur drwy archwilio diwylliannau a ffyrdd newydd o fyw.

“I mi, mae gallu gweithio gyda WCIA yn brofiad ysbrydoledig a gwerthfawr iawn, sy’n eich galluogi i gyrraedd dimensiwn rhyng-ddiwylliannol mewn ffordd anffurfiol. Mae cymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau, tasgau a digwyddiadau yn rhoi’r cyfle i chi feithrin sgiliau a galluoedd newydd sy’n ddefnyddiol ar gyfer eich twf personol/proffesiynol a hefyd, i hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu cymunedau lleol.”

Clarer Morer Andrades – Gwirfoddolwr ESC

ESC volunteer 2020/21

Mae Clara yn dod o Gatalonia, ac ymunodd â thîm WCIA gydag Isabel yn 2021 fel rhan o brosiect gwirfoddoli ESC. Mae hi wedi gweithio ym maes hawliau dynol a chyfiawnder trosiannol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fel rhan o wahanol elusennau yn Sbaen, Twnisia, a Colombia.

Mae ganddi radd baglor mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac ar hyn o bryd, mae hi ar fin gorffen ei gradd Meistr mewn Cyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol a Chyfiawnder Trosiannol ym Mhrifysgol Ulster.

“Rwy’n gyffrous iawn i fod yn rhan o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Fe wnaeth y ffordd y mae pobl ar draws Cymru wedi cymryd camau gweithredol i weithio i gyflawni cyfiawnder a heddwch byd-eang greu argraff arnaf. Felly, rwy’n edrych ymlaen at chwarae mwy o ran yn y gwahanol gamau mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn eu hyrwyddo, ac i ymuno â’r tîm sy’n gwneud hyn yn bosibl.”