Ein tîm

Susie Ventris-Field

Susie Ventris-Field – Prif Weithredwr

Mae Susie, sydd ag angerdd dros gynnwys pobl mewn rhyngwladoldeb, yn arwain WCIA, ac mae hi wedi bod yn gweithio i’r mudiad ers cymryd rhan fel gwirfoddolwr yn 2013. Fel rhan o’i gyrfa yn y trydydd sector, mae Susie wedi gweithio ym meysydd cydraddoldeb rhywiol, addysg a chynhwysiant yng Nghymru, Lloegr, De Corea ac Eritrea.

Rwy’n cael fy ysbrydoli’n drwy’r adeg gan y bobl yng Nghymru sy’n rhoi eu hamser, eu hegni a’u profiad i greu byd tecach a mwy heddychlon. Yn WCIA, rydym eisiau adeiladu ar yr enghreifftiau gwych hyn, a sicrhau bod mwy o bobl yn cymryd rhan, fel bod Cymru yn gallu parhau i gystadlu â’r goreuon fel cenedl sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Shaela Ismail

Shaela Ismail – Rheolwr Cyllid


Mae gan Shaela gefndir ym maes cyllid, gan iddi weithio’n flaenorol i Brifysgol Leicester fel Swyddog Cyllid Prosiectau, yn cefnogi’r gwaith o reoli grantiau ymchwil mawr, ac fel cynorthwyydd cyllid yn Elusen Canser Tenovus. Yn WCIA, mae Shaela’n rhan o’r Swyddfa Gyllid, ac yn sefydlu gweithdrefnau a helpu i ddarganfod sut y gall y swyddfa gyllid gefnogi’r WCIA a’r prosiectau eraill. Ar hyn o bryd, mae Shaela yn astudio ar gyfer Tystysgrif Cymhwyster AAT mewn Cyfrifeg, i ddatblygu ei sgiliau a’i gwybodaeth cyfrifeg ymhellach.

Cymerodd Shaela seibiant gyrfaol i fagu ei dau blentyn ac i dreulio amser yn teithio a choginio. Mae hi wrth ei bodd yn archwilio gwahanol ddiwylliannau a bwydydd, ac yn credu’n gryf mewn addysgu eich hun am wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau i dorri’r rhwystrau sy’n bodoli o fewn Cymdeithas.

Amber Demetrius

Amber Demetrius – Rheolwr Dysgu Byd-eang

Mae Amber yn gyfrifol am sicrhau bod rhaglenni addysgol WCIA yn rhedeg yn esmwyth. Mae ei rôl yn cynnwys dylunio a rhedeg prosiectau i wella dysgu Byd-eang, gwerthuso eu heffaith, a datblygu partneriaethau dysgu ar draws Cymru. Mae hi hefyd yn datblygu ein prosiectau presennol mewn ysgolion.

Mae gan Amber gefndir mewn Addysg, gan iddi ddysgu ar draws y sector Cynradd am bymtheg mlynedd. Mae hi wedi gweithio gyda ‘Theatre in Education’ a ‘Global Learning Groups’ hefyd, i gyflwyno ffyrdd arloesol sy’n helpu unigolion sydd wedi ymddieithrio â dysgu i ailadeiladu eu hyder ynddo, yn enwedig myfyrwyr mewn lleoliadau cynradd ac uwchradd. Mae Amber yn ddarllenydd brwd, ac mae hi wrth ei bodd gyda dramâu trosedd a chathod!

Gwyliwch fideo ar ‘Pwy yw Amber’ yma  

Craig Owen – Cynghorydd Treftadaeth

Yn ffigwr blaenllaw ym maes rhyngwladoldeb yng Nghymru dros y pymtheg mlynedd diwethaf, ymunodd Craig â ni o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, lle, fel Rheolwr Rhyngwladol ers 2007, datblygodd raglen Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica. Mae hyn wedi bod o gymorth i dros 150 o sefydliadau cymdeithas sifil wrth gyflwyno 500 o brosiectau ar ddysgu, meithrin partneriaethau a datblygu cymunedol rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara, ac yn rhannu arferion gyda phartneriaid Ewropeaidd.

Cyn hynny, bu Craig yn gweithio ar Raglen Cymorth Tswnami Oxfam International yn Indonesia, gan ganolbwyntio ar feithrin heddwch yn nhalaith Aceh, sydd yng nghanol gwrthdaro mawr. Ysgrifennodd Craig blog o Aceh a oedd yn cael ei ddilyn gan bobl ar draws Cymru a thu hwnt. Fel Cydlynydd Ymgyrchoedd Cymru gydag Oxfam Cymru, arweiniodd Craig waith ar yr ymgyrchoedd ‘Rhoi Terfyn ar Dlodi, (gan ddiogelu Cytundeb Cyfnewid Arfau Rhyngwladol) ac ar Fasnach Deg. Mae wedi teithio’n helaeth ac wedi ennill profiad rhyngwladol o feithrin heddwch a mentrau cymunedol ymarferol mor bell i ffwrdd â De Affrica, Ethiopia, Uganda, Lesotho, Indonesia, Cambodia, Angola, Israel a Phalesteina. Mae Craig wedi arwain gwaith allanol gyda’r cyhoedd ac ieuenctid drwy Oxfam ac yn ystod 2 flynedd fel Llywydd Uned Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, ac fel swyddog undebau myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle bu’n astudio Daearyddiaeth a Daeareg. Yn ei amser hamdden, mae Craig yn gwirfoddoli fel trefnydd digwyddiadau ac arweinydd gweithgareddau awyr agored gyda’r elusen LHDT OutdoorLads.

Mae Craig yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener y rhan fwyaf o’r wythnosau, yn bennaf partneriaid ‘allan o’r swyddfa’ ar draws Cymru

Jane Harries

Jane Harries – Cydlynydd Addysg Heddwch

Mae Jane wedi bod yn ymgyrchydd heddwch a hawliau dynol ar hyd ei hoes. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi bod yn cydlynu Cymdeithas y Cymod- the Fellowship of Reconciliation – a bu’n gweithio gydag Urdd Gobaith Cymru yn helpu pobl ifanc i ddatblygu’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da Rhyngwladol. Mae Jane yn arbenigo mewn ieithoedd ac yn siarad Cymraeg yn rhugl; bu’n dysgu ac yn Bennaeth Adran Ieithoedd Modern yn Ysgol y Cymer yn Rhondda Cynon Taf, cyn treulio pum mlynedd fel Cynghorydd Addysg Cymru ar gyfer yr NSPCC, a saith mlynedd yn llywodraeth Cymru fel arweinydd hawliau plant a chyfranogiad pobl ifanc. Mae Jane yn treulio sawl wythnos bob blwyddyn ym Mhalesteina ac Israel, yn cyd-hwyluso gweithdai Alternatives to Violence Project (AVP), gan adeiladu ar ei chyfranogiad fel Sylwedydd Hawliau Dynol gyda Rhaglen Hebrwng Eciwmenaidd ym Mhalesteina ac Israel (EAPPI). Dyma yw testun ei blog.

Rôl Jane yw cyflwyno Strategaeth Ddysgu uchelgeisiol prosiect Cymru dros Heddwch – gan ddatblygu adnoddau cwricwlwm a dysgu dwyieithog; cyflwyno cynadleddau a digwyddiadau ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid a chymunedol; hwyluso rhwydweithio ac eiriolaeth ar Addysg Heddwch, ac yn y pen draw, sefydlu cynllun ‘Ysgolion Heddwch’ ar draws Cymru, cynllun a fydd yn arwain y byd.

Mae Jane yn gweithio 3 diwrnod yr wythnos – dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener – ar grwydr.

Mariska Eventon – Cynorthwyydd Gweinyddol

Fel y Cynorthwyydd Gweinyddol sydd â chefndir mewn rheoli digwyddiadau a chymorth rhyngwladol, mae Mariska yn gofalu am gyllid y lleoliad ac yn rhoi cymorth i dîm cyllid WCIA ar brosiectau a rhaglenni.

Mae Mariska yn Iseldireg, ac fe’i magwyd yn Sbaen a’r Iseldiroedd, cyn symud i’r DU ar ôl cyfarfod ei gŵr Cymreig. Pan nad ydynt mewn gwaith, mae’n mwynhau treulio amser gyda’i dwy ferch, darllen, heicio a garddio.

Michaela Rochman – Rheolwr Rhaglen ESC

Ymunodd Michaela â Chyfnewidiad UNA yn 2014 ac ers hynny mae wedi arwain ar draws portffolio o raglenni a ariennir gan yr UE, gan gynnwys Erasmus+ a chynlluniau cyfnewid ieuenctid blaenorol. Yn WCIA mae Michaela yn rheoli prosiectau Corps Solidader Ewrop a chyfnewidiadau rhyngwladol.

Mae Michaela, sy’n brofiadol mewn gwirfoddoli rhyngwladol ei hun, wedi cymryd rhan mewn prosiectau ledled y byd, gan gynnwys yn yr Almaen, Ffrainc, De Affrica, Tanzania, Cymru a Lloegr.