Rydym yn recriwtio ymddiriedolwyr!

Mae’r Ganolfan yn awyddus i bawb yng Nghymru gyfrannu at greu byd tecach a mwy heddychlon drwy ysbrydoli dysg a gweithredu ar faterion byd-eang. Gwnewch gais i fod yn ymddiriedolwr a dewch yn rhan o lunio sefydliad cyffrous a grymus.

Mae ein hymddiriedolwyr yn goruchwylio’r Ganolfan ac yn cyfarwyddo ei datblygiad a’i strategaeth. Maent yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd ond maent oll yn rhannu’r weledigaeth y gallwn gyfrannu at fyd gwell o Gymru.

Yn ddiweddar, rydym wedi uno ag UNA Exchange ac wedi ymgymryd â’u rhaglenni cyfnewid rhyngwladol. Sefydliad corfforedig elusennol yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (Rhif 1156822)

Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau/profiad/gwybodaeth ynghylch unrhyw rai o’r canlynol:

  • Gwaith ieuenctid
  • Cyllid
  • Adnoddau Dynol
  • Casglu arian

O ystyried ein gwaith gyda phobl ifanc ledled Cymru, rydym yn awyddus i un o’n hymddiriedolwyr newydd fod yn berson ifanc (18-25) ac rydym yn croesawu ymddiriedolwyr newydd.

Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2020

Bod yn ymddiriedolwr

  • Ni chaiff ymddiriedolwyr eu talu, ond gall y Ganolfan ad-dalu costau teithio a chynhaliaeth er mwyn galluogi cyfranogiad llawn yn ein busnes a’n gweithgareddau.
  • Mae ymddiriedolwyr yn chwarae rhan weithredol yn y broses o ddiffinio strategaeth y Ganolfan, gan sicrhau perfformiad o safon uchel a phenderfyniadau effeithiol.
  • Gofynnwn i ymgeiswyr ymrwymo tua 8 diwrnod gwaith y flwyddyn a disgwylir iddynt fynychu o leiaf 3 allan o 4 cyfarfod Bwrdd y flwyddyn (bydd y dyddiadau’n cael eu trefnu flwyddyn ymlaen llaw, a gellir gwneud trefniadau i ymuno o bell). Mae gennym hefyd ‘ddiwrnod i ffwrdd’ blynyddol y gofynnwn i Aelodau’r Bwrdd wneud ymdrech i’w fynychu.
  • Telerau ar gyfer ymddiriedolwyr yw 3 blynedd ond gallwn gynnig tymor o 2 flynedd os ydy’r ymgeisydd yn dymuno.
  • Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd fel arfer ond gellir ymuno o bell. O ganlyniad i’r pandemig, mae’r holl gyfarfodydd bellach yn cael eu cynnal ar Zoom.