Cymru yn erbyn yr Unol Daleithiau: o CPD Wrecsam i Gymdeithas Bêl-droed Cymru, sut allwn ni ddefnyddio pêl-droed i wneud newid cadarnhaol?

Mae gêm Cymru yn erbyn yr Unol Daleithiau yn ffres yn ein meddyliau. Sut mae’r ddwy wlad yn defnyddio pêl-droed i gael effaith gadarnhaol?

Gan Ameerah Mai (Cydlynydd Academi Heddwch Cymru)

Amser darllen: 5 munud

Mae’r DU a’r Unol Daleithiau wedi mwynhau agosatrwydd arbennig ers y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda Churchill yn ddiweddarach yn bathu’r ymadrodd, ”Y Berthynas Arbennig” yn 1946. O fewn hyn, mae gan Gymru a’r Unol Daleithiau hanes hir o ymwneud a chydweithio gyda’i gilydd. Sonnir am bresenoldeb Cymreig yn yr Unol Daleithiau mor gynnar â 1169, gyda chwedl Madog (di-sail i raddau helaeth) a chwedlau o Americanwyr Brodorol yn siarad Cymraeg. Cofnododd Cyfrifiad 2008 fod gan tua 1.98 miliwn o ddinasyddion yr Unol Daleithiau etifeddiaeth Gymreig, gyda 3.8% o Americanwyr yn ymddangos i fod â chyfenw Cymreig. Yng Nghymru, mae dros 180 o gwmnïau Americanaidd yn cyflogi tua 30,000 o bobl, a dangosodd ystadegau Llywodraeth Cymru yn 2019 mai’r Unol Daleithiau yw marchnad allforio fwyaf Cymru y tu allan i Ewrop – sy’n cyfateb i 14.7% o allforion, gwerth £2.44 biliwn (Llywodraeth Cymru). Yn ogystal â’r berthynas agos, mae Cymru a’r Unol Daleithiau yn rhannu rhai heriau; mae rhaniadau yn ein dwy gymdeithas yn rhedeg yn ddwfn. Yn debyg iawn i’r Unol Daleithiau, mae yna bynciau efallai na fyddwch chi’n eu codi wrth y bwrdd bwyd rhag ofn i chi achosi ffrae. Mae pegynu yn y DU (ac yng Nghymru) yr un mor gyffredin ag y mae yn yr Unol Daleithiau, ond lle gall Americanwyr gael eu rhannu ar reoli gynnau neu erthyliad, rydym yn rhanedig ar ffoaduriaid a Brexit. Gan gymryd hyn i gyd i ystyriaeth, rydw i eisiau myfyrio ar gydweithio rhwng Cymru a’r Unol Daleithiau (ym microcosm CPD Wrecsam), a’r ffyrdd y mae ein dwy genedl yn defnyddio pêl-droed i gael effaith gadarnhaol.


UDA yng ngogledd Cymru: Wrecsam

‘‘Rydym yn rhan o fudiad mwy. Nid yw’n ymwneud â phêl-droed yn unig.’’

Rob McElhenney yn siarad mewn digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi yn Los Angeles, Mawrth 2022 (S4C)

Mae’r Tachwedd hwn yn nodi dwy flynedd ers i gyhoeddiadau o’r New York Post i WalesOnline rannu’r newyddion y byddai Hollywood yn dod i Wrecsam. $2.35 miliwn yn ddiweddarach, addawodd Rob McElhenney a Ryan Reynolds wneud y ‘cawr cysgu’ 156 oed Wrecsam yn ‘rym byd-eang’ (NY Post). Mae sylw actorion Hollywood ar Restr A wedi ennyn llawer iawn o ddiddordeb yng nghlwb pêl-droed trydydd hynaf y byd. Ond beth maen nhw wedi’i wneud i Wrecsam mewn gwirionedd?

Mae’r perchnogion newydd, McElhenney a Reynolds, nid yn unig wedi cofleidio diwylliant Cymru, ond hefyd wedi’i hyrwyddo ar bob cyfle posibl. Efallai nad yw hyn yn swnio’n arbennig, ond y mae. Dechreuodd Rob McElhenney (brodor o Philadelphia) ddysgu Cymraeg ar ôl cymryd perchnogaeth o’r clwb, a dechreuodd Ryan Reynolds postio ar ei Trydar yn Gymraeg yn fuan ar ôl dod yn berchennog. Eglurodd McElhenney mai rhan o’r rheswm tu ôl i ddysgu Cymraeg oedd awydd ‘i dreiddio i mewn i’r diwylliant ac i’r bobl gymaint ag y gallai.’ Yr wythnos diwethaf, cyflwynwyd gwobr ‘Diolch y Ddraig’ iddynt gan bobl Cymru, am y sensitifrwydd a’r parch a ddangoswyd ganddynt. Dechreuodd araith dderbyn perchnogion Wrecsam gyda ‘Noswaith Dda,’ a daeth i ben gyda ‘Cymru am byth!’ Ar lefel ranbarthol, mae’r perchnogion newydd wedi mynd y tu hwnt i’w safle fel perchnogion clwb ac wedi defnyddio eu rolau newydd i sicrhau newid cadarnhaol mewn tref Wrecsam. Mae nhw wedi cefnogi fusnesau lleol (fideo cymeradwyo enwog noddwr y tiroedd, Ifor Williams Trailers), rhoi i fanciau bwyd yn Wrecsam (drwy anfon cyfandaliadau a thrwy ryddhau llyfr coginio swyddogol CPD Wrecsam, ’20 Ffordd i Wneud Rarebit’, bydd yr elw hefyd yn cael ei roi i fanciau bwyd) (Twitter), a chefnogi artistiaid lleol.

“As Co-chairmen of Wrexham AFC, our mission is to support the team and local community, both on and off the pitch.’’

Rob McElhenney a Ryan Reynolds ar lansiad eu llyfr coginio ‘rarebit’ (Leader)

Yr Unol Daleithiau:

Ar gyfnewidiad diweddar i’r Unol Daleithiau gyda’u Hadran Gwladol (ar eu rhaglen ‘IVLP’), dangoswyd i mi sut mae sefydliadau ar draws yr Unol Daleithiau yn rhoi eu gwahaniaethau o’r neilltu ac yn ceisio pontio bylchau polareiddio i fynd i’r afael â materion cymdeithasol. O raniadau gwleidyddol yn Washington DC o etholiad 2020 i raniadau hanesyddol yn Alabama ynghylch anghydraddoldeb hiliol, gwnaethom gyfarfod â grwpiau o glymbleidiau rhyng-ffydd i ‘think tanks’ gwleidyddol. Gyda’r wers hon yn dal yn fy meddwl – a gweld mwy o enghreifftiau o bêl-droed fel mecanwaith ar gyfer newid cymdeithasol cadarnhaol – roeddwn yn chwilfrydig i weld a oedd enghreifftiau yn yr Unol Daleithiau o hyn.

Sefydliad Pêl-droed yr Unol Daleithiau yw prif gangen elusennol pêl-droed yr Unol Daleithiau, ac mae’n defnyddio pêl-droed fel arf i sicrhau newid cymdeithasol cadarnhaol trwy raglenni datblygu ieuenctid sy’n seiliedig ar chwaraeon. Ers 2015, maent wedi adeiladu 400 o gaeau mini ‘Safe Places to Play’, wedi casglu ac ailddosbarthu 1 miliwn o ddarnau o offer, ac wedi buddsoddi $125 miliwn mewn rhaglenni pêl-droed a mentrau adeiladu maes ar draws yr Unol Daleithiau. Er bod manteision cymryd rhan mewn chwaraeon wedi’u profi i fod yn arwyddocaol (mae Sefydliad Pêl-droed yr Unol Daleithiau yn adrodd bod 86% o’u cyfranogwyr wedi cadw draw oddi wrth ymddygiad gwrthgymdeithasol o ganlyniad i’w rhaglenni) mae’n aml yn gostus cymryd rhan mewn camp. Mae’r gost o brynu’r dillad cywir, esgidiau pêl-droed, offer, yn ogystal â chael mynediad at gyfleuster yn cynyddu, yn gallu fod yn ffactor enfawr o ran peidio â chymryd rhan. Am y rheswm hwn, mae’r sefydliad yn canolbwyntio ei ymdrechion ar gymunedau trefol difreintiedig, lle maent yn creu rhaglenni diogel, hygyrch a fforddiadwy. Mae gan y rhaglenni hyn fanteision iechyd a chymdeithasol clir, er enghraifft:

 • Mae 96% o bartneriaid cymunedol (rhaglen ‘Mannau Diogel i Chwarae’) yn dweud bod eu cymuned yn teimlo’n fwy diogel ar ôl gosod llain fach.
 • Mae 83% o gyfranogwyr ‘Pêl-droed ar gyfer Llwyddiant’ yn gwella eu canlyniadau iechyd.

Cymru:

Rydyn ni wedi gweld sut mae actorion Hollywood wedi achosi newid yn Wrecsam, ac rydyn ni wedi gweld sut mae elusen bêl-droed fawr yn yr Unol Daleithiau wedi achosi newid mewn ardaloedd tlotach, ond beth am Gymru?

“Ein cenhadaeth yw datblygu gêm gynaliadwy ar draws y wlad, un sy’n cyfrannu at wneud Cymru yn lle gwell i’w phobl, nawr ac yn y dyfodol. Ac rydyn ni’n gobeithio y bydd beth bynnag rydyn ni’n ei gyflawni yma yn dod yn esiampl ac yn ysbrydoliaeth i eraill ledled y byd.’’

Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC)

Wrth i mi ddrafftio’r erthygl hon, cyhoeddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru eu Strategaeth Gynaliadwyedd gyntaf mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – cam hynod gyffrous i Gymru. Mae’r Strategaeth Gynaliadwyedd hon, o’r enw ‘Cymru, llesiant a’r byd’ yn amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer ‘Cymru fyd-eang, lleol’ gan ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) fel ei chonglfaen. Y nod cyffredinol yw defnyddio ‘pŵer pêl-droed i wella llesiant y genedl’ (CBDC). Mae gan y cynllun gweithredu saith maes ffocws (tîm, iechyd, strwythurau, cyfleusterau, partneriaethau, datgarboneiddio a chroeso) i ddatblygu cynaliadwy a chryfach clybiau, cynghreiriau a mentrau. Mae’r camau sydd ynghlwm wrth y strategaeth yn amrywio, gan gynnwys:

 • Yn dod yn
  • Cymdeithas Ymwybyddiaeth ACE (profiadau niweidiol yn ystod plentyndod).
  • Cymdeithas Gyfeillgar i Ddementia
  • Cymdeithas Noddfa
 • Creu cronfa ar gyfer gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn clybiau
 • Ymrwymo i lansio citiau a nwyddau di-blastig
 • Adolygu prosesau caffael
 • Lleihau hedfan i’r lleiafswm
 • Sicrhau bod pob cynnyrch o ffynonellau moesegol a Masnach Deg
 • Sefydlu cynlluniau siopau cyfnewid ar gyfer cit ac offer chwaraeon
 • Nodi atebion cynaliadwyedd sy’n ymwneud â bwyd (e.e.: pecynnau bwyd di-blastig o ffynonellau lleol o blanhigion)

‘‘…rydym yn rhan annatod o weledigaeth Llywodraeth Cymru i chwaraeon fod yn rhan o stori Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang sy’n malio. Byddwn hefyd yn gweithio tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig ac yn ymgysylltu â strategaeth cynaliadwyedd pêl-droed UEFA 2030. Un fricsen ar y tro, byddwn yn adeiladu wal goch gartref ac o gwmpas y byd.”

Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Noel Mooney

Wrth drafod y cymhelliad y tu ôl i’r strategaeth, esboniodd CBDC eu bod am ‘fod yn sefydliad blaengar sy’n eiriol dros faterion byd-eang a lleol sy’n effeithio ar ein helwriaeth a’n cymunedau.’ Mae’r camau a gynigir yn y cynllun yn niferus ac yn cynnwys cynllun peilot i sefydlu hwb llesiant pêl-droed mewn bwrdd iechyd a fydd yn darparu gwasanaethau clinigol, gofal cymdeithasol, gofal iechyd meddwl a lles. Y gobaith wedyn yw y bydd hwn yn cael ei gyflwyno ledled y wlad. Bydd clybiau a chynghreiriau yn cael eu gefeillio ag eraill ledled y byd, a fydd yn ei dro yn annog cyfnewid dysg.

Yn debyg iawn i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (y ddeddfwriaeth gyntaf o’i bath, sydd wedi’i mabwysiadu gan y Cenhedloedd Unedig a chenhedloedd eraill), y gobaith gyda’r cynllun hwn gan CBDC yw y gall Cymru ddod yn arweinydd ym maes cynaliadwyedd yn y byd o bêl-droed. Rydym wedi gweld poblogrwydd tîm pêl-droed Cymru yn codi i’r entrychion yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae CBDC yn cydnabod na ddylai eu gweithgareddau beryglu dyfodol cenedlaethau i ddod, ond y dylai eu cefnogi. Yn ogystal â hyn, mae dull Cwpan y Byd Qatar wedi gweld mwy o drafod ynghylch defnyddio pêl-droed fel arf ar gyfer diplomyddiaeth pŵer meddal (gan ddylanwadu ar eraill trwy apêl ac atyniad yn hytrach na gorfodaeth). Yn ystod Cwpan y Byd hwn yn Qatar, ni allwn anwybyddu’r perygl o ‘sportswashing’ (lle mae chwaraeon yn cael eu defnyddio at ddibenion hyrwyddo yn unig). Fodd bynnag, gallwn hefyd gydnabod bod picedi lle mae pêl-droed yn cael ei ddefnyddio i sicrhau newid cadarnhaol; i dynnu sylw at materion cymdeithasol, gwella canlyniadau cynaliadwyedd a lles cenedlaethol, hyrwyddo dealltwriaeth a rhannu dysgu. Dyma’r math o bêl-droed y byddaf yn ei gefnogi.


Ffynonellau:

https://welshmuseum.com

https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofWales/The-discovery-of-America-by-Welsh-Prince/

https://gov.wales/wales-helped-build-america-its-founding-ideals-must-be-allowed-to-endure

https://nypost.com/2020/11/16/ryan-reynolds-rob-mcelhenney-buy-welsh-soccer-club-wrexham/

https://www.thenational.wales/news/19677255.ryan-reynolds-rob-mcelhenney-done-wrexham/

https://www.espn.com/espnw/athletes-life/story/_/id/12922268/how-soccer-impact-social-change-youth-development

https://www.leaderlive.co.uk/news/20878729.rob-ryans-wrexham-cookbook-raise-money-foodbank/

https://ussoccerfoundation.org

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *