Proffil Heddwch: Gareth Jones – ‘‘Y Dyn Oedd yn Gwybod Gormod.’’

Heddwch & Newyddiaduraeth 

Cyfres gan Academi Heddwch Cymru yw ‘Proffiliau heddwch’, sy’n ceisio tynnu sylw at ffigurau heddwch o bob rhan o’r byd sydd wedi chwarae rhan yn hanes heddwch Cymru. 

Mae’r Ail Ryfel Byd yn bwnc sy’n cael ei archwilio’n eang, ac fel y penblwyddi ers y cyfnod cataclysmig hwnnw bron i 150 mlynedd, ac yna 200 mlynedd, nifer rhyfeddol o fach o hyd sy’n ymwybodol o rôl un newyddiadurwr Cymraeg a frwydrodd dros y gwirionedd. yn wyneb ffasgiaeth. Ganwyd Gareth Jones yn 1905 yn y Barri, de Cymru, i’r Uwchgapten Edgar Jones (Prifathro) ac Annie Gwen Jones (a oedd yn diwtor i blant y diwydiannwr Cymreig John Hughes – sylfaenydd Hughesovka yn yr Wcrain). Graddiodd Gareth o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Ffrangeg yn 1926, ac aeth ymlaen i astudio yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caergrawnt, lle bu’n weithgar iawn yn Undeb Cynghrair y Cenhedloedd. 

‘Cymro yn edrych ar Ewrop’: 

Ym 1929, daeth Gareth yn ohebydd llawrydd proffesiynol a dechreuodd gyflwyno erthyglau yn gyflym i allfeydd papur newydd a chyfnodolion. Yn y flwyddyn ganlynol (Ionawr, 1930), cyflogwyd Gareth Jones fel Cynghorydd Ieithoedd Tramor i’r cyn Brif Weinidog, David Lloyd George. Erbyn 1932, roedd Jones wedi ymweld â’r Undeb Sofietaidd ddwywaith, ac wedi dogfennu ei sylwadau trwy dair erthygl ar wahân, dwy ohonynt yn dwyn y teitl ‘Y Ddwy Rwsia’ ac un o’r enw ‘Y Rwsia Go Iawn’. Roedd yr erthygl olaf yn adrodd ar newyn gwerinwyr yn yr Wcrain a De Rwsia, a chyhoeddwyd pob un ohonynt yn ddienw yn ‘The Times’.

Trwy gydol 1933 a 1934, teithiodd Jones i’r Almaen deirgwaith, gan ysgrifennu cyfanswm o 12 erthygl. Gŵr craff a miniog oedd Jones, a gofnododd ei sylwadau yn ei erthyglau a thrwy ddyddiaduron. Mae’r erthyglau yn dystiolaeth hynod ddiddorol, a’r gohebydd ifanc hwn o Gymru oedd y newyddiadurwr cyntaf i gyfweld â Hitler yn dilyn ei benodi’n Ganghellor ddiwedd Ionawr 1933. O’i sedd yn y ”Richthofen” ar Chwefror 23, dim ond metrau oddi wrth Hitler, ysgrifennodd Jones: ‘Petai’r awyren hon yn chwalu yna byddai holl hanes Ewrop yn cael ei newid.’ Mae’r frawddeg hon yn arbennig o iasoer i ddarllenwyr modern, yn wyneb yr hyn a wyddom bellach am y Drydedd Reich, ond ni fyddai Gareth yn byw yn ddigon hir i weld y dechrau yr Ail Ryfel Byd, neu ddeall pa mor wir oedd ei eiriau. 

Yr ydym yn awr yn disgyn, fodd bynag. Mae Frankfurt oddi tanom. Cesglir tyrfa isod. Mae miloedd o wynebau yn edrych i fyny arnom ni. Rydym yn gwneud glanio llyfn. Mae arweinwyr Natsïaidd, rhai mewn brown, rhai mewn du ac arian, i gyd â band braich swastika coch, yn aros am eu pennaeth. Mae Hitler yn camu allan o’r awyren. Ond mae bellach yn ddyn wedi’i drawsnewid yn ysbrydol. Mae pwrpas penodol i’w lygaid. Dyma Hitler gwahanol. 

Mae dau Hitler – yr Hitler bachgenaidd naturiol, a’r Hitler sy’n cael ei ysbrydoli gan rym cenedlaethol aruthrol, Hitler gwych. Dyma’r ail Hitler sydd wedi cynhyrfu’r Almaen i ddeffroad. 

ERTHYGL GARETH JONES, YN Y WESTERN MAIL, CHWEFROR 28AIN, 1933. YSGRIFENEDIG ‘YN HITLER’S AIROPLANE, TRI O’CLOCK, DYDD IAU PRYNHAWN, CHWEFROR 23, 1933.’

Ym mis Mawrth 1933, teithiodd Jones i Rwsia am y trydydd tro. Ar Fawrth 7fed, llithrodd i ffwrdd oddi wrth awdurdodau ac i mewn i’r Wcráin, lle mae ei gofnodion yn y dyddiadur yn rhoi adroddiadau uniongyrchol o’r newyn torfol a welodd Jones. Methu â chaniatáu i dynged o’r fath daro pobl yr Wcrain, cyhoeddodd Jones ddatganiad i’r wasg i nifer o allfeydd papur newydd ar ôl iddo ddychwelyd i Berlin ar Fawrth 29ain.

Fodd bynnag, gwrthodwyd honiadau Jones gan newyddiadurwyr eraill ym Moscow, yr oedd rhai ohonynt yn uchel eu parch ym myd newyddiaduraeth, er enghraifft Walter Duranty. Ymosododd Duranty, derbynnydd Gwobr Pulitzer am Ohebiaeth ym 1932, ar honiadau Jones trwy wrth-erthyglau niferus. Roedd yr ymosodiad hwn gan newyddiadurwr proffil uchel ac uchel ei barch wedi llychwino enw da Jones yn ddifrifol. Mae cymhellion Duranty dros wneud hynny yn destun dadlau brwd hyd heddiw. Yn ôl gor-nai Jones, Nigel Linsan Colley, yr unig waith y gallai Gareth ddod o hyd iddo yn dilyn ei erthyglau yn yr Wcrain oedd gyda’r Western Mail yng Nghaerdydd, yn cwmpasu ‘celf, crefft a chwryglau’.

Wedi’i wahardd rhag dod i mewn i’r Undeb Sofietaidd byth eto, gosododd Jones ei fryd ar y Dwyrain Pell. Yn yr ymdrech hon y cafodd Gareth ei herwgipio gan ladron ym 1935, a oedd yn cael eu hamau o gael eu talu gan yr NKVD Sofietaidd. Llofruddiwyd Gareth Jones y diwrnod cyn ei ben-blwydd yn 30 oed, ar Awst 13eg, 1935, am ddinoethi’r Holodomor i’r Gorllewin.

Un o ddyddiaduron Gareth Jones, yn manylu ar ei arsylwadau yn yr Wcrain.

Bu amgylchiadau trasig marwolaeth Gareth yn aflonyddu ar ei deulu am genedlaethau lawer, yn enwedig ei rieni galarus. Daeth tad Gareth, yr Uwchgapten Edgar Jones, yn warden y Deml Heddwch ac Iechyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cyflwynodd rhieni Gareth gasgliad o’i lyfrau i’r Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd. Mae’r casgliad, y mae rhai eitemau ohono’n cynnwys anodiadau Jones, wedi bod yn llonydd ers hynny.