Gwobrau Heddychwyr Ifanc 2022

Croeso i Seremoni Wobrwyo Heddychwyr Ifanc Cymru 2022!  Mor braf medru dweud hyn o faes Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn fyw ar ôl 2 flynedd o fod ar lein!  Croeso i bawb – yma ar y Maes a hefyd o ledled Cymru ar lein.

Mae gwledd o’ch blaen – blas ar geisiadau creadigol gan bobl ifanc, grwpiau ac ysgolion yn mynegi eu gweledigaeth am fyd mwy heddychlon a chynaliadwy trwy ysgrifennu creadigol, celf, ffilm a thrwy weithredu.  Ymlaen â ni!

Heddychwr Ifanc
  • Urdd Gobaith Cymru

Gyda’i ganfed neges, mae’r Urdd wedi llwyddo i gyrraedd miloedd o bobl ifanc mewn dros 80 o wledydd yn defnyddio dros gant o ieithoedd. Mae hwnna yn gamp ynddo’i hun! Ond cynnwys y neges sydd wrth wraidd ei llwyddiant yn y gystadleuaeth hon. Nid yw heddwch yn bosibl tra bod pobl yn byw o dan fygythiad newid hinsawdd a’i effeithiau. Mae’r neges yn tynnu sylw at yr argyfwng ac yn sicr o wneud gwahaniaeth ymhell tu hwnt i ffiniau Cymru. Mae addewidion pobl ifanc i weithredu yn ysbrydoliaeth. Gwaith gwych sy’n llawn haeddu’r Wobr Gyntaf yn y categori hwn!

Awdur Heddwch
  • Thomas Tremain (primary)

Cyflwynir stori Thomas yn greadigol ar ffurf llyfr darluniadol. Mae wedi’i ysgrifennu’n dda ac yn llawn dychymyg – gyda neges anhygoel o bwerus. Wrth wahodd y darllenydd i ddychmygu eu hunain yn wynebu’r sefyllfaoedd ansicr ac yn aml ddinistriol y mae llawer o anifeiliaid ein planed yn eu hwynebu, mae Thomas yn annog empathi ac yn gofyn inni ystyried ein hymddygiad a’r effaith a gaiff ar eraill. Roedd y beirniad yn arbennig o hoff o’i sylw i fanylion a’i olwg obeithiol i’r dyfodol. Da iawn, Thomas!

  • Zinzi Sibanda (secondary)

Araith anhygoel o bwerus. Mae Zinzi yn mynd i’r afael â phwnc cydraddoldeb hiliol, a’r frwydr i’w gyflawni – o araith ‘I have a dream’ gan Martin Luther King hyd at ac yn cynnwys heddiw. Mae’n ei gwneud yn glir nad yw hiliaeth a rhagfarnau strwythurol wedi’u cyfyngu i’r gorffennol pell nac i’r Unol Daleithiau heddiw ond yn faterion i ni fynd i’r afael â nhw yma yng Nghymru. Galwad teimladwy i weithredu. Diolch yn fawr, Zinzi!

Artist Heddwch
  • Stebonheath Primary School (school)

Apel twymgalon am heddwch ac undod â phobl Wcráin. Gwnaeth yr amrywiaeth o fynegiant artistig a oedd yn amlwg yng ngwaith Stebonheath argraff ar y beirniad – gan gynnwys cerddi, gweddïau, darluniau, collage a chreadigaethau 3D, yn ogystal â lefel uchel o gyfranogiad gan holl ddisgyblion yr ysgol. Mae arddangosfeydd yn yr ysgol ac ar y rheiliau y tu allan a ffilm y Llysgenhadon Heddwch hefyd yn sicrhau y bydd eu neges yn cael effaith ehangach. Enillydd haeddiannol y wobr gyntaf i ysgolion yng nghategori Artistiaid Heddwch Ifanc.

  • Daisy Osborne Walsh (individual)

Mae Daisy yn amlwg yn artist medrus yn ei maes. Mae hi wedi creu dwy ffilm gref sy’n cyfleu negeseuon dylanwadol am gydraddoldeb rhywiol. Canmolodd y beirniad y ffilm ‘Unsatisfactory Survival’ yn arbennig am ei negeseuon clir. Enillydd haeddiannol gwobr 1af Artist Heddwch Ifanc unigol.

Hyrwyddwr Hinsawdd
  • Kyra Siân Coaker

Mae Kyra Sian Coaker yn amlwg yn hyrwyddwr hinsawdd ymroddedig. Llongyfarchiadau iddi am ei hymroddiad yn ystod cyfnod COVID, yn trefnu gweithredu yn ei chymuned a chadw gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd i fynd trwy gyfnod anodd. Mae ymrwymiad o’r fath mor ifanc yn werth ei ddathlu. Enillydd haeddiannol y wobr gyntaf yn y categori hwn

Dinesydd Byd-eang
  • Solidarity Stories

Roedd y beirniad wrth ei bodd bod y gystadleuaeth a drefnwyd gan y grŵp wedi cyrraedd cynulleidfa ehangach – sy’n golygu y bydd canlyniadau eu hymgyrch yn lledaenu ymhellach – enghraifft berffaith o ddinasyddiaeth fyd-eang ar waith. Prosiect a arweinwyd gan y bobl ifanc eu hunain! Enillwyr haeddiannol y wobr gyntaf yn y categori hwn.

Hyrwyddwr Treftadaeth
  • Clara Finkelstein

Roeddem yn teimlo eleni ein bod am ddathlu’r gwaith manwl sy’n golygu bod gan brosiectau heddwch yr ymchwil a’r ffynonellau i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol. Mae gwaith Clara ar yr archifau a’r casgliadau yn y Deml Heddwch yn enghraifft wych o hyn. Rhoddodd ei gwaith gyfle i fyfyrwyr eraill ddod o hyd i ddiddordebau newydd ac ennill sgiliau newydd, ac roedd ei hymrwymiad i’r prosiect yn golygu bod eraill bellach yn gallu parhau’r gwaith gyda system glir yn ei lle. Da iawn Clara: diolch am eich gwaith i sicrhau bod treftadaeth heddwch Cymru yn hygyrch ac ar gael i ysbrydoli cenedlaethau i ddod!

Heddychwr Rhyngwladol
  • Mahzari Kakar

Stori ysbrydoledig am rywun yn byw eu credoau fel dinesydd byd-eang gweithgar ac yna’n parhau i gefnogi dinasyddiaeth yma yng Nghymru, trwy gymryd rhan yn Neges Heddwch ac Ewyllys Da’r Urdd.

Ers 2020 mae gennym y pleser o allu dyfarnu tlws heddwch cyffredinol i un neu fwy o bobl ifanc ei ddal am flwyddyn. Mae’r tlws ar ffurf colomen heddwch ac fe’i crëwyd yn arbennig ar ein cyfer gan y cerflunydd Cymreig enwog David Peterson.

Nid yw’r penderfyniad ynghylch pwy ddylai dderbyn y wobr gyffredinol byth yn un hawdd. O ystyried, fodd bynnag, roeddem am ddyfarnu’r tlws i bobl ifanc a oedd, yn ein barn ni, wedi dangos menter a chreadigrwydd ac wedi gallu creu’r effaith fwyaf ar eu cymuned leol a thu hwnt. Am y rheswm hwn, rydym yn rhannu’r tlws eleni rhwng Aberconwy Allies a Solidarity Stories. Mae’r ddau brosiect hyn yn enghreifftiau disglair o bobl ifanc fel tangnefeddwyr a dinasyddion byd-eang, gan gynnwys y gallu i ysbrydoli eraill, i ffurfio partneriaethau ac i ddenu cyllid. Rydym yn canmol eu gwaith yn fawr ac yn eu llongyfarch ar eu cyflawniadau.

Ni fyddai’r seremoni hon ac yn wir y Gwobrau wedi bod yn bosibl heb oriau o waith a mewnbwn gan staff mewn ysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru a chan blant a phobl ifanc eu hunain. Mae ein diolch yn fawr iddynt.

Diolchwn i Ŵyl Gerddorol Ryngwladol Llangollen am gynnal y Gwobrau hyn, a gobeithiwn y byddant yn mynd o nerth i nerth.

Diolch yn fawr i bartneriaid a rhoddwyr a gyfrannodd at wobrau’r Gwobrau eleni – h.y.

— Siop Lyfrau Annibynol Griffin, Penarth

– Mr P a Mrs C Trevett, Crynwyr Pen-y-bont ar Ogwr

– Academi Heddwch Cymru

Yn olaf, diolch yn fawr i chi, y gynulleidfa, am fynychu’r Gwobrau a chefnogi gwaith llawer o blant a phobl ifanc ysbrydoledig yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at eich gweld eto y flwyddyn nesaf!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *