Gwobrau Heddychwyr Ifanc


Y mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) am ddathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang yn eu hysgol, eu cymuned leol neu’n ehangach mewn amryw ffordd.

Rydym yn cydweithio ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a fydd yn cynnal Seremoni Wobrwyo Heddychwyr Ifanc ar 9 Gorffennaf 2020 lle bydd pobl ifanc yn rhannu’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni a derbyn tystysgrif a gwobr.  Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau geisio o dan y categorïau isod.

Mae hi hefyd yn dderbyniol i enwebu rhywun arall (gyda’u caniatâd!) Bydd enillwyr pob categori yn derbyn pâr o docynnau ar gyfer cyngerdd nos Iau’r Eisteddfod Ryngwladol, lle daw perfformwyr rhyngwladol at ei gilydd i ddangos diwylliant ar ei orau o bob cwr o’r byd

 

Dyddiad cau: 29 Mai 2020

Gwobrau Heddwchwyr Ifanc
peaceheroes

Categorïau’r Gwobrau

 

Arwr/Arwyr Ifanc y Flwyddyn

Byddwch wedi bod yn weithgar dros heddwch yn eich cymuned leol neu eich cymuned ehangach, a bydd eich gweithredu wedi ysbrydoli eraill – eich cyfoedion neu bobl hŷn neu iau na chi eich hunain.

 

Dinasyddion Byd-eang Ifanc y Flwyddyn

Bydd y rhai a enwebir wedi bod yn rhagweithiol o ran dysgu a chodi ymwybyddiaeth am faterion byd-eang a chreu gwahaniaeth, gan gynnwys datblygu deunyddiau, prosiectau ac ymgyrchoedd.

 

 

Sgwennwr/Sgwenwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Fe’ch gwahoddir i gyflwyno darnau gwreiddiol o waith sy’n ymwneud â thema heddwch mewn cyd-destun lleol neu fyd-eang. Gall cyfraniadau fod ar unrhyw ffurf, gan gynnwys barddoniaeth, ysgrifennu newyddiadurol (gan gynnwys blogio), cyfres effeithiol o drydariadau, bywgraffiadau, straeon, ac ati.

 

Artist/Artistiaid Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Bydd y categori hwn yn dathlu mynegiant artistig gwreiddiol o heddwch wedi’i greu gan blant / pobl ifanc yn unigol neu fel rhan o grŵp. Gallai’r rhain fod mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys paentiadau, murluniau, cerfluniau, arddangosfeydd ffotograffig – a ffilm. Gallant adlewyrchu materion cyfoes ynghyd â ffyrdd o greu cymuned / byd mwy heddychlon.

 

Perfformwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Bydd y categori hwn yn dathlu perfformiadau gwreiddiol a grëwyd gan blant / pobl ifanc yn unigol neu fel rhan o grŵp i fynegi’r thema heddwch.  Gallant fod ar ffurf cerddoriaeth, cân, dawns neu gymysgedd o’r tair ffurf.

 

Dadansoddwr/Dadansoddwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Drwy eu dull beirniadol o drafod materion byd-eang, bydd y rhai a enwebir wedi galluogi eraill i ddeall yn well arwyddocâd y materion hyn ar gyfer ein cymdeithas gyfoes, yn enwedig mewn cyd-destun heddwch a diogelwch rhyngwladol.

 

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma

 

 

Ffilm o Wobrau 2016, Caernarfon

View some of the projects developed by schools and young people through 2016.

 

Telerau ac Amodau

 1. Cynhelir seremoni wobrwyo genedlaethol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar 9 Gorffennaf 2020. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau ar gyfer pob categori yw 29 Mai 2020 ac ni fydd unrhyw enwebiadau yn cael eu derbyn ar ôl y dyddiad yma. Dylid anfon unrhyw enwebiadau drwy’r post i’r Cydlynydd Ysgolion Heddwch yn Y Deml Heddwch ac Iechyd, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP.
 2. Does dim rhaid prynu dim. Mae mynediad am ddim.
 3. Does dim modd cyfnewid gwobrau am eu gwerth ariannol nac am nwyddau eraill.
 4. Rhaid cyflwyno pob ymgais gyda ffurflen ymgeisio (gweler isod) neu ni fyddant yn gymwys.
 5. Rhaid anfon tystiolaeth ategol o gyflawniad gydag ymgeisiau (e.e. darnau o ysgrifennu, gwaith celf, portffolio, tystiolaeth ddigidol fel ffilm, podlediadau, YouTube, Facebook, trydariadau……)
 6. Bydd enillwyr yn cael eu dewis gan banel allanol o feirniaid gydag arbenigedd ym meysydd perthnasol pob categori.
 7. Bydd enillwyr ym mhob categori yn cael gwybod drwy e-bost neu dros y ffôn.
 8. Caiff gwobrau eu rhoi yn y Seremoni Wobrwyo; fel arall mae modd eu postio, ond dim ond i gyfeiriadau yng ngwledydd Prydain.
 9. Mae’n bosibl i unigolyn / grŵp gyflwyno ymgais mewn mwy nag un categori. Os byddwch yn ymgeisio mewn mwy nag un categori, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais unigol ar gyfer pob categori.
 10. Nid yw staff, ymddiriedolwyr, interniaid na gwirfoddolwyr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, na beirniaid y gystadleuaeth, yn gymwys i gystadlu.
 11. Cadwn yr hawl i gyhoeddi enw’r enillwyr yn ein cylchlythyron ac ar ein gwefan.
 12. Rhaid i gystadleuwyr o dan 18 oed gael cydsyniad eu rhiant neu eu gwarcheidwad cyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth.
 13. Nid yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cymryd dim cyfrifoldeb am gyflwr y gwobrau.
 14. Dylai cystadleuwyr ofyn am ganiatâd rhieni neu warcheidwaid cyn ffilmio neu dynnu lluniau o blant. Bydd angen prawf o ganiatâd rhieni neu warcheidwaid cyn y gallwn ddangos unrhyw ymgais sy’n cynnwys delweddau neu fideo o blant.