Ysgolion Heddwch yng Nghymru

Cefais fy ysbrydoli gan y syniad, ac roedd yn ffitio mewn yn ddelfrydol gyda’r gwaith ar feddwl beirniadol roeddem eisiau ei wneud fel ysgol. Mae’n wych ar gyfer prosiect traws-gwricwlaidd-hanes, daearyddiaeth a mathemateg, ac edrychodd ar y gwrthdaro yn Syria o wahanol safbwyntiau.

Athro hanes, Ysgol Dyffryn Aman

Cynllun ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ydy Ysgolion Heddwch, sy’n ceisio sicrhau heddwch diwylliannol ar sail hawliau dynol a datrys problemau heb fod yn dreisgar. Y canlyniad yw ethos ysgolion sy’n seiliedig ar gydweithredu, parch at wahaniaeth a datrys problemau. Mae pawb yn teimlo’n ddiogel, ac fel eu bod yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi.

Mae elfennau allweddol y cynllun yn cynnwys:

  • agwedd ysgol gyfan
  • dysgwyr yn cymryd rhan weithredol yn y cynllunio a’r gweithredu yn yr ysgol
  • cefnogi dysgwyr i archwilio heddwch fel thema ar draws y cwricwlwm, ynghyd â gweithgareddau allgyrsiol
  • deall treftadaeth heddwch Cymu, a’i gysylltiadau â materion heddiw
  • datblygu cysylltiadau â’r gymuned leol a chysylltu cymunedau lleol a byd-eang
  • cefnogi dysgwyr i feddwl yn feiriniadol ac yn greadigol
  • galluogi dysgwyr i ddod yn ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd (nod craidd o’r Cwricwlwm Cymreig newydd)

Ymunwch â rhwydwaith o Ysgolion Heddwch, gyda chefnogaeth staff WCIA, a rhoi’r cyfle i ddysgwyr fynychu’r Gynhadledd Heddwch flynyddol. Mae’r holl adnoddau yn rhad ac am ddim i’w llawrlwytho.

Mae dysgwyr, staff a’r holl rieni yn cytuno bod yr ysgol gyfan yn hapusach, yn fwy goddefgar ac yn fwy parchus.

Tracey Griffith, Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Merthyr Tudful

Ydy hyn yn swnio’n dda i chi? Cysylltwch â Jane Harries, Cydlynydd Dysgu Ysgolion Heddwch drwy e-bost – janeharries@wcia.org.uk, neu ffoniwch am sgwrs ar 02920228549