Swyddi Gwag

 

Swyddi Gwag

 

Rheolwr Rhaglen 

 

Mae UNA cyfnewid/WCIA yn chwilio am reolwr prosiect hynod drefnus ac ymarferol am 6 mis o swydd fel rhan o’r gwasanaeth mamolaeth.

 

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli rhaglenni craidd cydsafiad Ewropeaidd sy’n cynnwys gwirfoddolwyr tymor byr a rhai sy’n dod i mewn ac allan o’r tymor.

Er mwyn sicrhau bod pob gwirfoddolwr yn cael profiad rhyngddiwylliannol pleserus lle byddant yn meithrin sgiliau, bydd y rheolwr prosiect yn rheoli’r berthynas â phartneriaid y prosiect, yn trefnu hyfforddiant a phrofiadau gwirfoddolwyr, yn casglu’r holl ddata monitro, yn ysgrifennu prosiect a rheoli’r denantiaeth hirdymor ar gyfer gwirfoddolwyr.

Bydd rheolwr y prosiect hefyd yn rheoli’r gwirfoddolwyr tymor hir sy’n gweithio yn UNA Exchange a’r swyddog prosiect.

Mae’r rôl hon yn gofyn am ddull hyblyg o gefnogi gwirfoddolwyr yn ystod oriau swyddfa a’r tu allan iddynt.

 

 

Disgrifiad: 

Rheoli prosiectau craidd cydsafiad Ewropeaidd yn effeithiol gan roi cryn sylw i fanylion.
Mae hyn yn cynnwys:

• Recriwtio gwirfoddolwyr i leoliadau tymor hir a thymor byr i Gymru ac oddi yno
• Trefnu nifer o weithgareddau ar gyfer y gwirfoddolwyr gan gynnwys teithio, aros dros nos, hyfforddwyr a chyflenwyr gan gynnwys:
• hyfforddiant cyrraedd, canol tymor a chyn gadael ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n dod i mewn yn y tymor hir, sefydlu gweithgarwch monitro a gwerthuso cyfoethog ledled
• hyfforddiant cyrraedd a hyfforddi/gwerthuso cyn ymadael i wirfoddolwyr byrdymor sy’n dod i mewn ac allan
• gweithgareddau ategol gan gynnwys prosiect gweithredu cymdeithasol a digwyddiad dan arweiniad gwirfoddolwyr yn y Senedd

• Cofnodi gwybodaeth fonitro ‘ n rheolaidd ar Borth y prosiect

• Sicrhau bod tystiolaeth ansoddol arall yn cael ei choladu
• Cwblhau adroddiadau a chefnogi ceisiadau ariannol
• Rheoli ac adrodd ar gyllideb y prosiect

 

 

 

Darparu cymorth rheolwyr llinell ar gyfer lleoliadau tymor hir a ‘ r swyddog prosiect, gan gynnwys:
• Gosod amcanion clir
• Cefnogi amserlennu gweithgareddau wythnosol neu bob pythefnos i gyrraedd amcanion
• Cyrchu/cyfeirio at gyfleoedd hyfforddi a datblygu i gefnogi amcanion
• Cynnig myfyrdod cefnogol ar gynnydd a meysydd i’w datblygu yn rheolaidd

 

Sicrhau profiadau o safon uchel i wirfoddolwyr gan gynnwys:
• Rhoi cymorth a chyngor ad hoc, a chefnogi’r rhai sy’n datrys problemau gyda gwirfoddolwyr
• Rheoli a monitro cydberthnasau â phartneriaid cynnal yng Nghymru a thramor
• Rheoli’r denantiaeth ar gyfer gwirfoddolwyr hirdymor wedi’u lleoli yng Nghymru, gan gynnwys y berthynas â’r landlord a sicrhau bod yr eiddo ‘ n cael ei gadw i safon dda gan y gwirfoddolwyr
• Ar y cyfan, sicrhau lles gwirfoddolwyr

 

 

Dilyn polisïau a gweithdrefnau perthnasol, yn benodol:
• Diogelu
• Iechyd a diogelwch
• Diogelu data

 

 

Manyleb person
• Trefnus iawn gyda sylw rhagorol i fanylion
• Menter gadarn gyda dull ymarferol a ffordd o ddatrys problemau
• Sgiliau rheoli profedig gyda staff a/neu wirfoddolwyr
• Gallu meithrin perthnasoedd a chyfathrebu ‘ n dda â phobl ar bob lefel
• Gallu dilyn polisïau a gweithdrefnau ac amlygu a oes angen gwelliannau

 

Ddymunol
• Profiad fel hyfforddwr
• Profiad o reoli digwyddiadau

 

Manylion

Mae ‘ r cyflog ar raddfa NJC 27.  28 awr + a gellir ei negodi.
Os oes diddordeb, croeso i chi ffonio i siarad a dysgu mwy am y swydd. Byddwn yn cyfweld ar sail dreigl.

 

 

 

Ydych chi wedi meddal am wirfoddoli? 

Cymerwch gip olwg i weld cyfleoedd i wirfoddoli gyda ni