Swyddi

O ganlyniad i COVID19 mae llawer o staff WCIA ar seibiant ac mae ansicrwydd ynghylch sut y bydd y sefyllfa’n datblygu. Byddwn yn parhau i dderbyn ceisiadau am y rolau a hysbysebir isod ond gellir tynnu rolau yn ôl yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Byddwn yn rhoi gwybodaeth i ymgeiswyr cyn gynted ag y bydd y sefyllfa’n dod yn gliriach. Diolch am eich diddordeb yn WCIA a gobeithiwn fod mewn sefyllfa i ailafael yn y prosesau recriwtio yn ddiweddarach yn y flwyddyn.


Swyddi Gwag

Rheolwr Lleoliad
Swyddog Prosiect

Rheolwr Lleoliad 

Cyflog a phensiwn: Band E (£34,788-£ 42683)  (Mae ymgeiswyr fel arfer yn dechrau ar y bwynt cyntaf y raddfa gyflog yn eu band)

Telerau cyflogaeth: Llawn Amser. Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos – Disgwylir gwaith hyblyg, gan gynnwys gyda’r nos, ar benwythnosau ac ar wyliau banc. Rydym yn gyflogwr hyblyg gyda threfniadau gweithio gartref, o bell a hyblyg ar gael. Ystyried rhannu swydd.

Mae hon yn rôl gyffrous gyda deiliad y swydd yn gyfrifol am gynnal a thyfu lleoliad rhestredig gradd II, gan adeiladu ar lwyddiannau’r blynyddoedd diwethaf.

Bydd y rheolwr lleoliad yn gyfrifol am uchafu’r incwm i’r WCIA o’r lleoliad tra’n cynnal safonau uchel o ran proffesiynoldeb ac yn adlewyrchu gwerthoedd yr elusen a’r adeilad unigryw. Mae hyn yn cynnwys pob agwedd ar reoli’r lleoliad, gwerthu a marchnata, gosod a rheoli cyllideb, rhoi gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid a sicrhau bod delwedd broffesiynol o’r Deml yn cael ei rhagamcanu bob amser. Bydd y rheolwr lleoliad yn cynnal ac yn tyfu incwm y lleoliad drwy fynd ati i chwilio am gwsmeriaid newydd, goruchwylio pob agwedd ar archebion gan gynnwys rheoli’r tîm lleoliad, cysylltu â chyflenwyr, olrhain ymholiadau ac adrodd yn rheolaidd ar berfformiad i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae’r rôl hefyd yn cynnwys gofalu am gwsmeriaid mewnol ar gyfer eu digwyddiadau a’u cyfarfodydd yn y Deml.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais

Dyma’r Disgrifiad Swydd 

Lawrlwythwch y Ffurflen monitro cyfle cyfartal 

Dyma’r Draft organigram

Dyddiad cau: 9.00yb ar ddydd Gwener 17 Ebrill. 

Swyddog Prosiect

Swyddog Prosiect

Cyflog a phensiwn: 

Bydd cofrestru awtomatig yn ein cynllun pensiwn a’r WCIA yn cyfateb i’ch cyfraniad hyd at uchafswm o 5% o’ch cyflog crynswth (isafswm 4%)

Telerau cyflogaeth: contract 2 flwyddyn gyda phosibilrwydd o estyniad.

Oriau: Llawn Amser (37 awr yr wythnos), gan gynnwys rhai penwythnosau a nosweithiau. Gweithio hyblyg ac o bell ar gael

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, brwdfrydig a deinamig i gefnogi’r timau dysgu byd-eang a gweithredu byd-eang i gyflenwi prosiectau a gweithgareddau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau, gan greu adnoddau; darparu gweithdai, hyfforddiant a chefnogaeth i blant a phobl ifanc i ddatblygu sgiliau, gwerthoedd ac agweddau dinasyddiaeth fyd-eang; a chydlynu gwersylloedd gwaith yn seiliedig ar Gymru. Dylai pob gweithgaredd rymuso cyfranogwyr, yn enwedig pobl ifanc, i weithredu ar faterion byd-eang. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cydlynu gweithgaredd gwirfoddoli WCIA, cynnig hyfforddiant a chymorth i wirfoddolwyr o Gymru a thramor a recriwtio gwirfoddolwyr newydd ar gyfer cyfleoedd yng Nghymru a thramor. Bydd yr unigolyn hwn yn cynrychioli’r WCIA mewn rhai rhwydweithiau gwirfoddoli a ieuenctid.

Rydym yn chwilio am weithiwr ieuenctid cymwys neu rywun sy’n barod i fod yn gymwys. Bydd angen i ddeiliad y swydd fod ar alwad ar adegau i gael ei gytuno gyda’r rheolwr llinell.

Lawrlwythwch y Ffurflen gais

Dyma’r  Disgrifiad Swydd

Lawrlwythwch y Ffurflen monitro cyfle cyfartal 

Dyma’r Draft organigram

Dyddiad cau: ar ddydd Gwener 17 Ebrill

Ydych chi wedi meddal am wirfoddoli? 
Cymerwch gip olwg i weld cyfleoedd i wirfoddoli gyda ni