Swyddi

Prif Weithredwr

Rydym yn chwilio am Brif Weithredwr talentog a chreadigol i arwain WCIA drwy bennod nesaf ein stori gyffrous.

Byddwch yn arweinydd strategol gref, ac yn gallu adeiladu’r partneriaethau a’r rhaglenni a fydd yn tywys ein helusen i mewn i strategaeth newydd, hirdymor.  Byddwch hefyd yn llysgennad credadwy iawn i’r WCIA, gan hyrwyddo ein gwaith yn gyhoeddus ac ar draws sawl rhwydwaith.

Bydd gan ein Prif Weithredwr ddiddordeb mawr mewn materion byd-eang, ac ymrwymiad personol i’r hyn sy’n ein sbarduno – dinasyddiaeth fyd-eang, hawliau dynol, heddwch, datblygiad rhyngwladol, a phŵer unigolion a chymunedau ar draws Cymru gyfan i wneud gwahaniaeth.

Ynghylch y rôl

Bydd ein Prif Weithredwr nesaf yn cymryd yr awenau ar adeg gyffrous a hanfodol ar gyfer WCIA. Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, rydym wedi uno â UNA Cyfnewid, ac wedi lletya Climate Cymru ac Academi Heddwch, wrth ehangu ein rhaglen addysg. Mae datblygu ein strategaeth nesaf yn rhoi cyfle i arweinydd newydd ddod i helpu i lunio’r bennod nesaf yn WCIA.

Fel llawer o’r trydydd sector, mae ceisio symud i ffwrdd o ddibynnu ar Gyllid Ewropeaidd a’r argyfwng costau byw yn golygu y bydd sicrhau cyllid cynaliadwy a chyllideb gytbwys trwy arweinyddiaeth weledigaethol yn hanfodol.

Mae tîm gwych ac ymroddedig ar waith yn WCIA, sydd wedi arfer gweithio’n hyblyg ac yn annibynnol, gyda’r arweinyddiaeth a’r rhyddid i roi cynnig ar bethau newydd, chwarae i’w cryfderau, a chyfrannu at lwyddiant y sefydliad. Fel arweinydd, byddwch yn wych am gefnogi a galluogi’r tîm hwn i barhau i ffynnu a defnyddio eu creadigrwydd a’u hangerdd tuag at greu dyfodol gwell i Gymru a’r byd.

Bydd ein Prif Weithredwr yn arwain sefydliad sydd eisoes â gweledigaeth a gwerthoedd clir, rhaglenni gwaith cryf, a pherthnasoedd gwych gyda’i phartneriaid.  Byddwch yn adeiladu ar y sylfeini hyn tuag at greu gweledigaeth tymor hwy, lle mae gweithredu ar faterion byd-eang yn bryder prif ffrwd – a lle mae WCIA yn sefydliad cydnabyddedig ac eang yng Nghymru.

Os ydych chi’n credu mai chi yw’r person iawn i gyflawni’r uchelgais hwn, rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

Telerau cyflogaeth ar gyfer Prif Weithredwr

Cyflog: £48,548 – £62,066

Oriau: 37 awr yr wythnos

Safle: Swyddfeydd WCIA, Y Deml Heddwch, Caerdydd – gellir gweithio’n hybrid.

Dyddiad cau: 12pm, 21 Chwefror 2024