Cymru yn y Byd

Mewn digwyddiad prysur a gynhaliwyd gan WCIA a Chanolfan Llywodraethiant Cymru yn y Deml Heddwch ar 27 Mawrth, ymunodd Eluned Morgan, Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith Gymraeg, â phanel o arbenigwyr i drafod y posibiliadau i Gymru ar y llwyfan rhyngwladol yn y dyfodol.  Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol WCIA, Susie Ventris-Field, “Er bod gennym banel o arbenigwyr, mae un peth yn sicr, does neb yn gwybod beth fydd canlyniad y sefyllfa wleidyddol bresennol. Ond mae gweledigaeth WCIA o geisio cael pawb i gyfrannu at greu byd mwy teg a heddychlon yn bwysicach nag erioed.”

Roedd y panelwyr yn cynnwys

Dr Christopher Huggins, darlithydd Gwleidyddiaeth, Prifysgol Suffolk

Dr Rachel Minto, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Kevin Morgan, Athro Llywodraethu a Datblygu, Prifysgol Caerdydd

Dr Elin Royles, darlithydd Gwleidyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth

Roedd graddau amrywiol o besimistiaeth wrth i’r panelwyr amlinellu’r heriau y bydd Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector yn eu hwynebu wrth geisio cael mynediad i rwydweithiau a sefydliadau y gellir cael mynediad iddynt drwy’r UE ar hyn o bryd. Dywedodd yr Athro Morgan wrth rai o’r rhwydweithiau a’r sefydliadau allweddol yn Ewrop y bydd yn hanfodol bod y DU yn “talu i chwarae” yn y dyfodol.  Byddai hyn yn galluogi cydweithrediad rhyngwladol parhaus a mynediad at gyfleoedd ar gyfer ymchwil, astudio a busnes. Tynnodd Dr Minto sylw at y problemau’n ymwneud â diffyg adnoddau a fydd yn y dyfodol, yn llesteirio cyfranogiad rhyngwladol cymdeithas sifil Cymru. Yn ôl Dr Royles, bydd yn rhaid i Gymru ddefnyddio mwy o’i phŵer “meddal” trwy gyfrwng chwaraeon, diwylliant a chelf i gael dylanwad yn y byd. Ategwyd hyn gan y Gweinidog, gan iddi hithau hefyd dynnu sylw at rai o’r enghreifftiau lle mae Cymru yn gwneud gwaith arloesol, fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a allai gael ei rhannu’n fyd-eang. Dywedodd y Gweinidog bod trafodaethau Brexit wedi achosi difrod enfawr i enw da’r DU yn rhyngwladol ymhlith ein cynghreiriaid a’n cymdogion agosaf, ac y bydd yn cymryd degawdau i’w atgyweirio. Ymatebodd Syr Emyr Parry-Jones (Cyn Gynrychiolydd Parhaol y DU i’r Cenhedloedd Unedig) i’r panelwyr, yn annog Llywodraeth Cymru i beidio â dibynnu ar lywodraeth y DU i siarad dros Gymru (neu rannau datganoledig eraill o’r DU) oherwydd bod y cyfathrebu yn dibynnu ar gysylltiadau personol â gweinidogion San Steffan, yn hytrach nag offerynnau statudol. Fel enghraifft o bryder y Cymry am faterion byd-eang, casglwyd £180 ar gyfer apêl y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau ar gyfer dioddefwyr Seiclon Idai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *