Diweddariad – Polisi Misol (Mawrth)

Mae Susie Ventris Field (Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru) a Claire O’Shea (fel Cadeirydd WOAG) yn cynrychioli’r sector rhyngwladol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector – sef cyfle i’r trydydd sector yng Nghymru gyfrannu at bolisi Llywodraeth Cymru. Yma, rydym yn rhannu ychydig o’r newyddion diweddaraf ar weithgarwch diweddar, a rhywfaint o’r cyfleoedd sydd ar y gweill i chi roi mewnbwn. Os hoffech i unrhyw beth gael eu codi yng nghyfarfodydd TSPC neu os hoffech gymryd rhan agosach yn y gwaith o ddylanwadu ar bolisi ar faterion rhyngwladol yng Nghymru, anfonwch e-bost.

Diweddariadau

 • Mae Apêl DEC ar gyfer yr Wcráin wedi cael ei lansio – gyda mwy o wybodaeth gyffredinol am yr Wcráin a sut y gall pobl helpu o Gymru – yn cael ei diweddaru’n rheolaidd
 • Rhoddodd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru – dystiolaeth i’r Pwyllgor Materion Allanol am y Strategaeth Ryngwladol – yna cyflwynodd dystiolaeth ychwanegol ar gais
 • Cyfrannodd at ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar sgiliau ehangach
 • Ymunodd â thrafodaethau ar y pryderon am Fil Hawliau’r DU (y bwriedir iddo ddisodli’r Ddeddf Hawliau Dynol
 • Mae Taith (y rhaglen gyfnewid ryngwladol newydd gan Lywodraeth Cymru) wedi cael ei lansio. Rydym wedi cyfrannu mewnbwn polisi wrth i hyn ddatblygu, i sicrhau ei fod yn hygyrch i holl bobl ifanc Cymru ac wedi’i wreiddio mewn gwerthoedd.
 • Ar lefel y DU, rydym yn parhau i ymuno ag ymgyrchoedd eraill sy’n tynnu sylw at y problemau gyda’r Bil Cenedligrwydd a Ffiniau – mae Tŷ’r Arglwyddi wedi gwrthod nifer o’r darpariaethau gwaethaf, ond bydd hyn yn awr yn mynd yn ôl i Dŷ’r Cyffredin. Yn hyn o beth, rydym yn hyrwyddo’r angen i Gymru fod yn Genedl Noddfa i bawb sy’n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth.
 • Ymatebodd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru i ddangosyddion yn mapio arolwg yn erbyn nodau llesiant (o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol)

Cyfleoedd i roi barn

 • Mae cyfleoedd i fwydo mewn i fframwaith Cymwysterau newydd Cymru – ein ffocws yw sicrhau bod yr addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang sydd wedi’i wreiddio yn y Cwricwlwm i Gymru yn  rhan annatod o’r Cymwysterau newydd hefyd
 • Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar Strategaeth Ymgysylltu â’r Cyhoedd, i gyflawni’r Cynllun Sero Net. Mae Climate Cymru yn casglu barnau i’w rhannu mewn cyfarfodydd rheolaidd â gweision sifil

Bydd cyfarfodydd TSPC yn cael eu cynnal dros y 4 mis nesaf gyda:

 • Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol – mae eitemau ar yr agenda yn debygol o gynnwys gwirfoddoli, argyfwng costau byw, cronfa codi’r gwastad, yr Wcráin a’r adferiad gwyrdd a chyfiawn ar ôl Covid.
 • Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg – mae eitemau ar yr agenda yn debygol o gynnwys Taith, adfer addysg ar ôl COVID, a chyflwyno’r cwricwlwm
 • Vaughan Gethin, Gweinidog yr Economi
 • Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
 • Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol