Croeso Nôl i Ddeiseb Heddwch Menywod Cymru wrth Gyhoeddi Cyllid i Ddod â’r Stori’n Fyw

Mae Deiseb Heddwch canmlwydd oed a lofnodwyd gan bron i 400,000 o fenywod Cymru wedi cyrraedd yn ôl i Gymru heddiw gyda chroeso emosiynol. Roedd hyn yn cyd-fynd gyda chyhoeddiad cefnogaeth ariannol o bron i £250,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, fydd yn golygu bod y stori’n dod yn fyw i bobl Cymru.

Rhoddwyd £249,262 i Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol er mwyn cefnogi Project Deiseb Heddwch Menywod Cymru. Bydd Academi Heddwch Cymru a’r WCIA yn rheoli’r prosiect ar ran Partneriaeth y Ddeiseb Heddwch. Bydd y cyllid yn sicrhau bod y Bartneriaeth yn ymwneud gyda chymunedau Cymru er mwyn rhannu a dathlu’r stori yn ogystal â galluogi pobl i chwarae rhan yn yr ymdrechion trawsysgrifio fydd yn cefnogi gwaith Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cyrhaeddodd y gist dderw a’r ddeiseb Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan dderbyn croeso cynnes gan y bobl sydd ynghlwm â Phartneriaeth y Ddeiseb Heddwch, sydd wedi gweithio ers sawl blwyddyn i’w dychwelyd adref. Hon yw’r cam cyntaf tuag at wneud y ddeiseb yn hygyrch i bobl Cymru. Dros y flwyddyn nesaf, bydd y ddeiseb yn cael ei chatalogio, ei digido, a’i hagor i’r cyhoedd i dorfoli (crowdsource) ei thrawsgrifiad. Ynghyd â hyn bydd yn cael ei harddangos yn Amgueddfa Cymru – Sain Ffagan, Amgueddfa Wrecsam a’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Yr ymgyrch ym 1923 a chyflwyniad y ddeiseb i’r UDA

Ym 1923 gydag erchyllterau’r Rhyfel Byd Cyntaf wedi ysgogi cenhedlaeth gyfan i sefyll yn erbyn rhyfel, trefnodd menywod Cymru ymgyrch dros heddwch byd-eang. Yng nghynhadledd Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth, cynigiwyd y dylid lansio ymgyrch i sicrhau bod menywod UDA yn clywed lleisiau menywod Cymru a chydweithio dros fyd heb ryfel.

Llofnododd cyfanswm o 390,296 o fenywod y ddeiseb. O fewn saith mis, roedd Annie Hughes-Griffiths, Mary Ellis, Elined Prys a Gladys Thomas wedi cyrraedd UDA gyda chist dderw ac ynddi ddeiseb a oedd, yn ôl y sôn, yn 7 milltir o hyd. Yn Efrog Newydd fe’i cyflwynwyd i fenywod America gan ddirprwyaeth o fenywod o Gymru. Ers hynny, mae’r gist wedi’i diogelu a’i harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Hanes America yn Washington DC.

Y ddeiseb heddwch yn dod adref a’r cynlluniau am y flwyddyn

Oddi ar 2019, mae Pwyllgor Partneriaeth ‘Hawlio Heddwch’ wedi bod yn cydweithio gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru i fenthyg y gist a’r deisebau. Arweiniodd y trafodaethau dilynol gydag Amgueddfa Genedlaethol Hanes America at drosglwyddo’r gist i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Wedi cyrraedd Aberystwyth bydd staff arbenigol y Llyfrgell Genedlaethol yn digido ei chynnwys. Bydd hyn yn ei dro yn galluogi’r cyhoedd i chwilio’r Ddeiseb Heddwch i ddarganfod pwy yn union oedd y menywod hyn o Gymru a aeth i chwilio am heddwch. Gallant gymryd rhan yn y broses drwy drawsysgrifio enwau’r ddeiseb gan greu adnodd sydd yn hawdd i’w ddefnyddio a’i chwilio am y tro cyntaf.

Lleisau

Meddai Suzie Ventris-Field, Prif Weithredwr WCIA:

“Mae hi’n fraint o’r mwyaf i’r WCIA i fod yn rhan o Bartneriaeth y Ddeiseb Heddwch ac rydym yn ddiolchgar i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol am y gefnogaeth fydd yn dod â’r stori hon yn fyw. Bydd dathliadau’r canmlwyddiant a’r gwaith ymgysylltu a ariennir yn galluogi’r Bartneriaeth i ddechrau sgwrs gyda chymunedau Cymru am sut all Cymru ddatblygu fel Cenedl Heddwch gan ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o bobl sy’n anelu at gael heddwch.”

Meddai Mererid Hopwood, Cadeirydd y Bartneriaeth:

“Yn helbul ein byd ni heddiw, mae’n fraint aruthrol cofio bod menywod Cymru, ganrif yn ôl, wedi bod yn ddigon eofn i fynd ati i geisio dod â heddwch i’r ddaear gyfan. Ein gobaith ni yw y bydd yr ysbryd hwn o gydweithio rhyngwladol er mwyn creu byd teg a di-drais yn dod o hyd i leisiau newydd drwy’r prosiect hwn.”

Meddai Andrew White, Prif Weithredwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol:

“Bum mlynedd cyn iddynt ennill y bleidlais ym 1928, estynnodd 400,000 o fenywod Cymru law ar draws yr Iwerydd drwy’r ddeiseb hon. Roedd yn symbol hanesyddol o chwaeroliaeth a chyd-sefyll yn wyneb erchyllterau rhyfel. Ein braint sylweddol ni yw rhoddi bron i £250,000 i ddod â’r ddeiseb a’r gist y cawsant eu cario ynddi yn ôl i Gymru ar amser pan, yn anffodus, mae cysgod rhyfel yn bygwth Ewrop a’r angen am heddwch a solidariaeth yn fwy nac erioed.”  

Meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon:

“Rydw i wrth fy modd bod Deiseb Heddwch 1923 yn dychwelyd i Gymru gan mlynedd ar ôl iddi gael ei anfon i’r UDA. Hoffwn i ddiolch i Sefydliad y Smithsoniad am haelioni y rhodd hwn i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae’r weithred o gasglu bron i 400,000 o lofnodion gan ferched dros gymru mewn ymgyrch dros heddwch yn ein ysbrydoli hyd heddiw. Gobeithiaf y bydd dychwelyd y ddeiseb i Gymru’n cymell cenhedlaeth newydd o eiriolwyr dros heddwch.”

Welsh Women's Peace Appeal return to Wales - Heddwch Nain members gather around Chest
Click RH to view –>