Chwaraewyr Rhyngwladol Cymru yn Dod at ei gilydd

Ar 12 Gorffennaf 2022, cynhaliwyd ein digwyddiad Cyntaf i Ryngwladolwyr Cymru yn y Deml Heddwch ac Iechyd (Caerdydd). Cyfle i bobl a sefydliadau sy’n poeni am faterion byd-eang i ddod at ei gilydd, rhannu syniadau, rhwydweithio a chael eu hysbrydoli. 

Daeth tua 40-50 o fynychwyr o’r 3ydd sector, Cenedlaethau’r Dyfodol, Llywodraeth Cymru, gwirfoddolwyr, a phrifysgolion ymhlith eraill i fwynhau. Daethom at ein gilydd i drafod a chodi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd materion byd-eang – mudo, yr hinsawdd, ac argyfyngau natur, gwrthdaro, tlodi ac anghydraddoldeb – gyda’r cyfan wedi’u cysylltu’n anorfod rhwng materion  lleol a byd-eang, a’r unig ffordd o symud ymlaen yw drwy gydweithredu rhyngwladol.

Dechreuodd y digwyddiad gyda chroeso cynnes gan ein Prif Weithredwr – Susie Ventris-Field, a agorodd y prynhawn gydag araith ysbrydoledig. Ar ôl hynny, fe wnaethom gyflwyno dau fideo gan Sunshine Fionah Komusana – cyfreithiwr ffeministaidd sy’n gweithio i Akina Mama Wa Afrika, a Rivelino Popygua – Pennaeth Mbya Guarani, dau lais o’r byd yn siarad am faterion byd-eang pwysig. 

“Felly, mae’r dasg sydd o’n blaenau yn frawychus iawn – dyma gyfle i ailffurfio’n bersonol i archwilio ffyrdd o weithio gyda’n ar draws y sector.”

Susie Ventris-Field – Prif Weithredwr WCIA

Tua 4:30 pm, roedd hi’n amser cymryd rhan mewn gweithgareddau rhwydweithio a’r bwrdd. Pwrpas symud o gwmpas y byrddau oedd er mwyn i bobl fedru galw heibio ac ymuno â’r sgwrs. Roedd gennym amryw o siartiau troi, papurau a nodiadau post-it fel y gallai pobl rannu eu syniadau.

Bwrdd 1: Dan arweiniad Craig – rhyngwladolwyr o’r gorffennol a’r dyfodol – sut y gall gorffennol rhyngwladolwr a heddwch ysbrydoledig Cymru ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr rhyngwladol?

Mae gan Gymru hanes hir ac ysbrydoledig o ryngwladoliaeth a heddwch a allai ysbrydoli chwaraewyr rhyngwladol y presennol a’r dyfodol. Fe wnaethom siarad am sut y gallwn rannu’r straeon hyn yn well a’u defnyddio i ysbrydoli gweithredu yn y dyfodol.

Bwrdd 2: Dan arweiniad Hayley a Hannah – beth yw’r blaenoriaethau polisi?

Rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect hirdymor ynghylch beth yw Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang (fel un o’r nodau lles). Hwylusodd Hayley drafodaeth am hyn, ac am y blaenoriaethau y dylem ganolbwyntio arnynt ar gyfer symud tuag at greu Cymru sy’n fwy cyfrifol ar lefel fyd-eang.

Bwrdd 3: Dan arweiniad Nel a Tom – Sut ydym yn adeiladu cenedl o ddinasyddion byd-eang gweithredol ar bob cam dysgu? Cenedlaethau’r dyfodol.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *