Wales Africa Community Networking: Wrexham

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 29/07/2024
12:00 am - 3:30 am

Categories


 

 

 

Join us at the collaborative and in-person diaspora networking event supported by Hub Cymru Africa and the Sub-Sahara Advisory Panel and hosted by the Ethnic Minorities and Youth Support Team (EYST) in Wrexham.

This in-person event will focus on building connections and solidarity with the diaspora community and allies.

TICKETS AND FURTHER INFORMATION

The event will include a workshop, presentation, food, drinks, and entertainment! Families are welcome and a play area is available for children.

Isimbi Sebageni, Diaspora and Inclusion Officer from the Hub Cymru Africa team will talk about taking an anti-racist approach to global solidarity and international development, and share information about how you can get involved through the Welsh Government’s Wales and Africa Programme and engage with Hub Cymru Africa’s events and support.

African and Caribbean Diaspora members can take part in an exciting community mapping workshop, focusing on black history and heritage, led by KumbuKumbu.

What we would like you to take away from this event is new connections, an understanding of global solidarity and how to contribute, and standing with the African diaspora.

This event is perfect for community-focused individuals, Wales-Africa micro charities, allies, and anyone in Wrexham or the north of Wales interested in global solidarity. We look forward to seeing you there!

Rhwydweithio Cymuned Cymru ac Affrica: Wrecsam

TOCYNNAU

Ymunwch â ni yn y digwyddiad rhwydweithio diaspora ar y cyd, sydd yn cael ei gefnogi gan Hub Cymru Africa a’r Panel Cynghori Is-Sahara, ac sydd yn cael ei arwain gan y Tîm Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid (EYST) yn Wrecsam.

Bydd y digwyddiad wyneb yn wyneb hwn yn canolbwyntio ar adeiladu cysylltiadau ac undod gyda’r gymuned diaspora a chynghreiriaid.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys gweithdy, cyflwyniad, bwyd, diodydd ac adloniant! Mae croeso i deuluoedd, ac mae man chwarae ar gael i blant.

Bydd Isimbi Sebageni, Swyddog Diaspora a Chynhwysiant o dîm Hub Cymru Africa yn siarad am fabwysiadu dull gwrth-hiliol tuag at undod byd-eang, ac yn rhannu gwybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan drwy Rhaglen Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru a rhaglen o ddigwyddiadau a chefnogaeth gan Hub Cymru Africa.

Gall aelodau Diaspora Affricanaidd a Charibïaidd gymryd rhan mewn gweithdy mapio cymunedol cyffrous, sy’n canolbwyntio ar hanes a threftadaeth pobl dduon, dan arweiniad prosiect KumbuKumbu gan SSAP.

Yr hyn yr hoffem i chi ei ddysgu o’r digwyddiad hwn yw cysylltiadau newydd, dealltwriaeth o undod byd-eang, a sut i gyfrannu a sefyll gyda’r diaspora Affricanaidd.

Mae’r digwyddiad hwn yn berffaith ar gyfer unigolion sy’n canolbwyntio ar y gymuned, elusennau micro Cymru-Affrica, cynghreiriaid, ac unrhyw un yn Wrecsam neu gogledd Cymru sydd â diddordeb mewn undod byd-eang. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno!