1

Llywodraethwyr

Mae bwrdd llawn yr ymddiriedolwyr yn cwrdd yn rheolaidd; maent hefyd yn dirprwyo rhai cyfrifoldebau i’w Pwyllgor Datblygu a’r Pwyllgor Cyllid.

 

Peter Sargent – Cadeirydd

Mae Peter yn arweinydd profiadol yn y sector dyngarol a datblygu ac mae wedi gweithio’n helaeth yn nwyrain a chanolbarth Affrica fel arbenigwr cyllid cyrff anllywodraethol ac ymgynghorydd llawrydd cyn symud yn ôl i Gymru. Mae’n credu’n angerddol yn y pŵer trawsnewidiol o alinio gweithrediadau i strategaeth er mwyn gwella perfformiad ac effaith yn y pen draw, ac mae wedi gwario’r rhan fwyaf o’i ffocws proffesiynol yn y maes hwn.

Ei ddiddordebau penodol yw gweithio gyda chymunedau a phartneriaid lleol, ac ar lefel strategol o ran gwella arferion grant a rheoli risg.

Mae Peter yn byw yn Gaerdydd gyda’i wraig a blant, ac mae’n gweithio fel Prif Swyddog Gweithredu’r Pwrpas Unedig, corff anllywodraethol datblygu rhyngwladol â’i bencadlys yng Nghymru sy’n arwain ym maes datblygu a arweinir gan y gymuned ac arloesi ar lawr gwlad gyda’r nod o helpu pobl i gael asiantaeth dros eu bywydau eu hunain fel y gallant symud y tu hwnt i gymorth.

 

Sara Whittam – Ysgrifennydd a Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu

Yn wreiddiol o Ynys Môn, wedi bod yn byw yng Nghaerdydd gyda’i theulu ers 15 mlynedd ar ôl astudio ieithoedd ac ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Leeds, a arweiniodd at weithio a byw yn Ffrainc, gyda chyfnod yn Senedd Ewrop.

Mae gan Sara 10 mlynedd o brofiad o weithio ym maes polisi a strategaeth addysg uwch ym Mhrifysgol Bryste a Phrifysgol Caerdydd, ac ar hyn o bryd mae wedi ei secondio i rôl yn datblygu darpariaeth addysg feddygol yng ngogledd Cymru.

Yn ddiweddar cwblhaodd astudiaethau ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth, Rheolaeth a Gweinyddiaeth Addysg Uwch.

 

 

Chrishan Kamalan 

Mae Chrishan wedi bod yn aelod o’r Bwrdd ers 2013, cyn hynny roedd yn gadeirydd Pwyllgor Materion Cyfreithiol y Ganolfan. Mae’n gweithio fel gwas sifil i Lywodraeth Cymru ac mae ganddo gefndir cyfreithiol. Yn 2016, fe’i hetholwyd yn unfrydol i fod yn Gadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Gan ei fod yn cael ei gyflogi gan un o’n cyrff cyllido, nid yw’n cyfrannu o gwbl at wneud penderfyniadau strategol cysylltiedig, sy’n cael eu gwneud gan yr ymddiriedolwyr eraill. Ar hyn o bryd, mae Chrishan yn cwblhau Tystysgrif Addysg Weithredol mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus yn Ysgol Harvard Kennedy yr UDA yn Cambridge ger Boston, Massachusetts.

 

Simon Pickard – Bwrdd Hub Cymru Africa

Mae Simon yn gweithio fel Rheolwr Portffolio ar gyfer y Rhaglen Ymchwil dros Iechyd mewn Argyfwng Dyngarol o fewn Elrha. Cyn y swydd hon treuliodd 8 mlynedd fel Rheolwr Datblygu Cyllid Rhyngwladol yn yr elusen y Waterloo Foundation, sy’n rhoddi grantiau ac sydd â’i leoliad yng Nghaerdydd. Mae ganddo brofiad o reoli grantiau a gweithio mewn partneriaeth ar draws themâu datblygu rhyngwladol a dyngarol, gan weithio gydag amrywiaeth eang o gyrff llywodraethol lleol a rhyngwladol a sefydliadau academaidd sy’n gweithredu ar draws Affrica ac Asia.

Mae Simon wedi cynrychioli Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar Fwrdd Partneriaeth Rhaglen Hwb Cymru Affrica ers iddo gael ei sefydlu yn 2015.

 

Eira Jepson – Cyd-Gadeirydd

Mae Eira yn fyfyrwraig Doethuriaeth yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd, ac yn arbenigo mewn dysgu ieithoedd tramor mewn ysgolion yng Nghymru. Pwrpas ei hymchwil ydy archwilio ffyrdd o wella polisi ac ymarfer yng Nghymru i hyrwyddo dysgu iaith fel sgil bwysig, ac fel agwedd bwysig o addysg a dinasyddiaeth fyd-eang hefyd.

Cafodd Eira fagwraeth ddwyieithog yng Ngogledd Cymru, yn siarad Cymraeg a Saesneg, ac mae ei diddordeb mewn amlieithrwydd ac amlddiwylliannedd wedi ei harwain i astudio a gweithio dramor yn Ewrop sawl gwaith, gan gynnwys yn Ffrainc, Sbaen, y Swistir a Gwlad Belg. Cyn dechrau ei Doethuriaeth, bu Eira yn gweithio ym meysydd polisi a chyfathrebu yn y trydydd sector a’r sector preifat yng Nghaerdydd, ac yn y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel, yn canolbwyntio ar faes cydraddoldeb.

 

Catrin Wyn Edwards -Y Pwyllgor Staffio

Mae Catrin Edwards yn Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Bu’n gweithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Ysgol Astudiaethau Gwleidyddol, Prifysgol Ottawa. Yn 2014, derbyniodd Ddoethuriaeth mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth ar gyfer traethawd ymchwil ar bolisi iaith-mewn-addysg a mewnfudo yng Nghatalonia, Cymru a Quebec.

Mae Catrin wedi treulio amser fel Ymchwilydd Gwadd ym Mhrifysgol UQAM ym Montreal, lle’r oedd hi wedi ei lleoli yn ‘Center de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec’, ac ym Mhrifysgol Pompeu Fabra yn Barcelona. Mae diddordebau ymchwil Catrin yn cynnwys polisi iaith a gwleidyddiaeth, polisi mewnfudo, amlieithrwydd ac amlddiwylliannedd, dinasyddiaeth a llywodraethu is-wladwriaethol. Derbyniodd radd MSc Econ hefyd mewn Llywodraethiant Ewropeaidd a Pholisi Cyhoeddus o Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd.

Cyn dechrau’r ddoethuriaeth, bu Catrin yn gweithio fel Swyddog Polisi Ewropeaidd ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg.

 

Emma West

Fel ymddiriedolwr i’r WCIA mae gan Emma ffocws penodol ar dreftadaeth, gan weithio i amddiffyn a hyrwyddo hanes y Deml Heddwch a’r sefydliadau sydd ynddo.

Yn ei rôl fel Cymrawd Ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig ym Mhrifysgol Birmingham, mae Emma wedi gweithio gyda phrosiect Cymru dros Heddwch i ddatblygu taith newydd o amgylch y Deml Heddwch yn seiliedig ar ei hymchwil archifol.

Ynghyd â Chymru dros Heddwch, Addfwyn / Radical a’r Ŵyl Bod yn Ddynol, roedd Emma yn un o gyd-drefnwyr ‘A New Mecca’, ailddehongliad o seremoni agoriadol y Temple fel rhan o ddathliadau #Temple80 yn 2018.

Ymddangosodd ei chyfweliad â Huw Edwards am hanes y Temple ar BBC4 / BBC1 Cymru ym mis Tachwedd 2018. Mae gan Emma BA, MA a PhD o Brifysgol Caerdydd ac mae’n byw yn Riverside.

 

Kate Oprava – Trysorydd

Ymunodd Kate Oprava â Bwrdd WCIA yn 2020 fel ymddiriedolwr o Gyfnewidfa UNA yn dilyn yr uno ym mis Ebrill 2020. Ar hyn o bryd yn eistedd ar y pwyllgor Cyllid a Risg, bydd yn cymryd yr awenau oddi wrth Peter fel Trysorydd ym mis Tachwedd eleni.  

Cymhwysodd Kate fel Cyfrifydd Siartredig gydag un o’r Pedwar cwmni cyfrifyddu Mawr yn Llundain cyn symud i adran cyllid corfforaethol KPMG yng Nghaerdydd. 

Ers hynny mae wedi gweithio i nifer o sefydliadau ym maes cyllid a thechnoleg gwybodaeth.  Mae wedi gweithio i nifer o sefydliadau’r trydydd sector ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid ar gyfer elusen symudedd cymdeithasol.

Mae gan Kate ddiddordeb brwd yn yr amgylchedd ac mae’n aelod gweithgar ac yn aelod pwyllgor o Grŵp Afonydd Caerdydd. Mae hi hefyd yn mwynhau’r celfyddydau a gwirfoddolwyr yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter Caerdydd. 

 

Raphael Esu 

Raphael Esu yw cyfreithiwr hyfforddedig Nigerian a Phrydain, Bargyfreithiwr trwyddedig a Chyfreithiwr a cymrodeddwr. Mae hefyd yn ymchwilydd PhD ym maes cyfraith forol.

Yn y trydydd sector, mae Raphael wedi gweithio gyda’r Cenhedloedd Unedig, Banc y Byd, Panel Cynghori Is Sahara, Sefydliad Pobl Ifanc Affricanaidd wedi’i Grymuso a sefydliadau eraill ar gyflawni prosiectau amrywiol yn Nigeria, Affrica yn Fawr a’r Deyrnas Unedig. Mae’n frwd dros ddatblygu a chynhwysiant ieuenctid fel y gwelir yn ei waith.  

 

Felicite Walls 

(yn cael eu adnabod fel Flik), mae’n eiriolwr brwd dros wirfoddoli, arweinyddiaeth a lles, gyda diddordeb arbennig mewn galluogi pobl ifanc i ffynnu. 

Fel Rheolwr Gwirfoddoli CGGC, nod Flik yw galluogi gwirfoddolwyr a mudiadau gwirfoddol ledled Cymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’i gilydd. Ar hyn o bryd mae’n arwain Rhwydwaith Arweinwyr y Dyfodol yng Nghymru ac mae’n aelod o’r Rhwydwaith Arweinyddiaeth Gwirfoddoli Byd-eang. Mae gan Flik Radd Meistr mewn Rheoli yn y Proffesiynau Cymunedol a Diploma PG mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. 

 

Martin Fiddler Jones – Bwrdd Hwb Cymru Africa

Dylanwadodd rhaglen gyfnewid UNA /Solidarité Jeanesse yn Ffrainc ar flynyddoedd martin yn eu harddegau. Roedd yn byw ac yn gweithio ochr yn ochr â phobl ifanc o dros ddwsin o wahanol ddiwylliannau i adfer heneb hanesyddol yn y maestrefi Ffrengig a gweld pŵer y model UNA yn uniongyrchol.

Aeth ymlaen i astudio Ffrangeg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd lle aeth ei flwyddyn ERASMUS ag ef i Lyon, Ffrainc lle bu’n astudio Gwyddoniaeth Gwleidyddol (SciPo). Yn ddiweddarach sefydlodd raglen plannu coed a datblygu cymdeithasol yn Cameroon cyn dychwelyd i Gaerdydd ar gyfer Gradd Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol lle’r oedd yn arbenigo mewn newid yn yr hinsawdd.

Ers graddio mae wedi gweithio ym maes datblygu rhyngwladol yn Uganda a Kyrgyzstan, helpodd i arwain yr ymgyrch gwrth-Brexit yn ne Cymru ac roedd yn Torchbearer ar gyfer Gemau Olympaidd 2012. 

 

Elin Roberts 

Mae Elin yn fyfyriwr Gwyddoniaeth Gwleidyddol ym campws America Ladin Prifysgol y Gwyddorau Po Paris yn Poitiers. Mae hi’n fwya mewn Gwleidyddiaeth a’r Llywodraeth. Ar hyn o bryd mae’n cael ei chyfnewid yn Sefydliad Cysylltiadau Rhyngwladol Moscow. Wrth dyfu i fyny fel dwyieithog brodorol (Cymraeg a Saesneg), mae gan Elin gariad mawr at ieithoedd ac mae bellach yn rhugl yn Ffrangeg a Sbaeneg. Ar hyn o bryd mae’n dysgu Portiwgaleg a Rwsia. 

Wedi’i magu ym Mlaenau Ffestiniog, mae Elin yn eiriolwr dros symudedd cymdeithasol ac addysgol ac mae wedi gweithio’n agos i ddarparu gweithdai ar ieithoedd ac astudio dramor gyda Rhwydwaith Seren. Gweithiodd Elin ar faterion yn ymwneud â phobl ifanc pan oedd yn gynghorydd tref ar Gyngor Tref Ffestiniog.

Mae’n parhau i weithio gyda phobl ifanc tra’n gweithio i ehangu mynediad i’r celfyddydau i bobl ifanc Ffestiniog drwy Cellb ac Arloesi Gwynedd Wledig. Mae Elin hefyd wedi gweithio fel gweithiwr achos ac ymchwilydd i Liz Saville Roberts AS.

 

 

Nirushan Sudarsan

Mae Nirushan wrthi’n astudio’r Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.  Mae hefyd yn ymddiriedolwr ifanc ac yn aelod o Ieuenctid Cymru ac yn arweinydd gyda Dinasyddion Cymru Wales.

Mae’n angerddol am wneud newid mewn cymunedau ac yn mwynhau gweithio ar ymgyrchoedd a gweithredoedd cymdeithasol.

 

 

 

 Martin Pollard  

Ymunodd Martin â’r Bwrdd yn 2020 fel ymddiriedolwr o Gyfnewidfa UNA, ar ôl iddo uno â’r WCIA. Martin yw Prif Weithredwr Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yr academi ysgolheigaidd genedlaethol ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau, lle mae’n gweithio’n agos gyda holl brifysgolion Cymru.

Cyn hynny, ef oedd Prif Weithredwr WCIA. Mae Martin yn athrawes gymwysedig ac mae ganddi 20 mlynedd o brofiad ym maes addysg, sy’n arbenigo ym maes dysgu byd-eang.

Mae ei swyddi yn y gorffennol yn cynnwys Cadeirydd Cynghrair Dysgu Byd-eang Cymru, Ymddiriedolwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, arweinydd y sector rhyngwladol ar gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, ac aelod o Gyngor Trafod Ysgolion y Byd.