Llywodraethwyr

Mae bwrdd llawn yr ymddiriedolwyr yn cwrdd yn rheolaidd; maent hefyd yn dirprwyo rhai cyfrifoldebau i’w Pwyllgor Datblygu a’r Pwyllgor Cyllid.

 

 

Darren Ralph

Mae gan Darren gyfrifoldeb penodol am faterion yn ymwneud â Chydraddoldeb fel ymddiriedolwr i’r WCIA.

Mae ei gefndir mewn cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael ei siapio gan rolau amrywiol yng Nghyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol y Cymoedd ac yn ddiweddarach fel un o arweinwyr Gydlyniant Cymunedol Cymru. Mae bellach yn gweithio fel Gwas Sifil yn rheoli cylch gwaith Cymru Gyfan.
Mae ei diddordebau yn cynnwys Crefyddau’r Byd a Diwylliannau’r Dwyrain a anwyd o deithiau helaeth yn India yn blentyn. Mae wedi cyfrannu at y ddadl ar ddirywiad patrymau ffydd ac ef yw awdur ‘Secularising Religion’.

Mae Darren yn awyddus i ddefnyddio ei ymchwil academaidd, ei brofiadau proffesiynol a’i ddiddordebau mewn materion rhyngwladol i annog deialog a gweithgaredd byd-eang trwy gyd-ddealltwriaeth o degwch, gwedduster a pharch.

 

 

Rhiannon Hardiman Co-Chair

Mae Rhiannon wedi bod yn aelod o’r Bwrdd ers 2015, ac yn is gadeirio’r bwrdd. Yn arbenigwr yn materion cyhoeddus i Gymru, mae Rhiannon yn rheoli’r elusen Living Streets Cymru.

Am 10 mlynedd bu Rhiannon yn bennaeth ar Raglen Datblygu Gwledig a ariennir gan yr UE yn arwain ar strategaeth; partneriaethau amlasiantaethol; datblygu cymunedol a rhoi grantiau; a chodi pecynnau cyllido gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer cyflwyno rhaglenni.

Gweithiodd Rhiannon yn UDA am flwyddyn fel rhan o’i hastudiaethau israddedig rheoli twristiaeth a dros 2019/20 mae’n astudio MSc Econ yn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru gyda Chanolfan Llywodraethu Cymru Prifysgol Caerdydd.

 

 

Peter Sargent – Trysorydd

Cyfarwyddwr Ymgynghori gyda Mango yw Peter ar hyn o bryd. Mae’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig ac mae ganddo dros 14 mlynedd o brofiad yn y sector anllywodraethol. Mae wedi byw a gweithio ar draws dwyrain a chanol Affrica a Rwsia yn arbenigo ar gyllid cyrff anllywodraethol ac yn ymgynghorydd llawrydd cyn dychwelyd i’w gartref presennol yng Nghaerdydd.

Ei brif ddiddordeb yw meithrin gallu cyrff anllywodraethol i wella strategaethau grantiau a rheoli risg ar bob lefel. Mae wedi  gwneud gwaith gyda Mango yn hyfforddwr ac ymgynghorydd cyllid, gan gynnal cyrsiau trwy gyfrwng Saesneg a Ffrangeg ledled y byd a chyflwyno offer, ymagweddau a goleuni newydd ar faterion cyllid. Mae bellach yn arwain y Gwasanaeth Ymgynghorol yn Mango sy’n tyfu’n gyflym. Bydd hefyd yn gweithio’n uniongyrchol ar aseiniadau ymgynghorol, gan reoli tîm byd-eang o arbenigwyr er mwyn helpu i ddiwallu anghenion cyrff anllywodraethol am arbenigedd cyllid.

 

Sara Whittam – Ysgrifennydd

Yn wreiddiol o Ynys Môn, wedi bod yn byw yng Nghaerdydd gyda’i theulu ers 15 mlynedd ar ôl astudio ieithoedd ac ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Leeds, a arweiniodd at weithio a byw yn Ffrainc, gyda chyfnod yn Senedd Ewrop.

Mae gan Sara 10 mlynedd o brofiad o weithio ym maes polisi a strategaeth addysg uwch ym Mhrifysgol Bryste a Phrifysgol Caerdydd, ac ar hyn o bryd mae wedi ei secondio i rôl yn datblygu darpariaeth addysg feddygol yng ngogledd Cymru.

 

 

 

Chrishan Kamalan 

Mae Chrishan wedi bod yn aelod o’r Bwrdd ers 2013, cyn hynny roedd yn gadeirydd Pwyllgor Materion Cyfreithiol y Ganolfan. Mae’n gweithio fel gwas sifil i Lywodraeth Cymru ac mae ganddo gefndir cyfreithiol. Yn 2016, fe’i hetholwyd yn unfrydol i fod yn Gadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr.

 

Gan ei fod yn cael ei gyflogi gan un o’n cyrff cyllido, nid yw’n cyfrannu o gwbl at wneud penderfyniadau strategol cysylltiedig, sy’n cael eu gwneud gan yr ymddiriedolwyr eraill. Ar hyn o bryd, mae Chrishan yn cwblhau Tystysgrif Addysg Weithredol mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus yn Ysgol Harvard Kennedy yr UDA yn Cambridge ger Boston, Massachusetts.

 

Simon Pickard

Mae Simon yn gweithio fel Rheolwr Portffolio ar gyfer y Rhaglen Ymchwil dros Iechyd mewn Argyfwng Dyngarol o fewn Elrha. Cyn y swydd hon treuliodd 8 mlynedd fel Rheolwr Datblygu Cyllid Rhyngwladol yn yr elusen y Waterloo Foundation, sy’n rhoddi grantiau ac sydd â’i leoliad yng Nghaerdydd. Mae ganddo brofiad o reoli grantiau a gweithio mewn partneriaeth ar draws themâu datblygu rhyngwladol a dyngarol, gan weithio gydag amrywiaeth eang o gyrff llywodraethol lleol a rhyngwladol a sefydliadau academaidd sy’n gweithredu ar draws Affrica ac Asia.

Mae Simon wedi cynrychioli Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar Fwrdd Partneriaeth Rhaglen Hwb Cymru Affrica ers iddo gael ei sefydlu yn 2015.

 

Darren Ralph

Mae gan Darren gyfrifoldeb penodol dros faterion Cydraddoldeb yn ei rôl yn ymddiriedolwr i WCIA. Datblygodd ei gefndir ym meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol wrth iddo ymgymryd â nifer o rolau yng Nghyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol y Cymoedd a’i rôl ddiweddarach yn un o arweinwyr Cydlyniant Cymunedol yng Nghymru. Mae bellach yn Was Sifil sy’n rheoli cylch gwaith Cymru Gyfan.

Ymhlith ei ddiddordebau cynharach mae Crefyddau’r Byd a Diwylliannau Dwyreiniol, a hynny’n deillio o deithio’n helaeth yn India pan oedd yn blentyn. Mae wedi cyfrannu at y ddadl ar ddirywiad ffydd ac ef yw awdur Secularising Religion.

Mae Darren yn awyddus i ddefnyddio ei ymchwil academaidd, ei brofiadau proffesiynol a’i ddiddordeb mewn materion rhyngwladol er mwyn hybu trafod a gweithredu yn fyd-eang trwy gyd-ddeall tegwch, gwedduster a pharch.

 

 

Colin Williams

Cefais fy magu a’m haddysgu yn Ne Cymru, y DU a Chanada. Rwyf wedi treulio’r rhan fwyaf o fy mywyd gwaith yn Affrica, gan weithio’n bennaf yn Sambia, Tansanïa, Somalia, Wganda, Malawi a Simbabwe. Yn gyntaf gyda’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (fel ydoedd), yna gydag ActionAid a nawr, gyda’r Egmont Trust, elusen sy’n cynnig grantiau â’i bencadlys yng Nghaerdydd. Mae’n rhoi grantiau i sefydliadau ysbrydoledig wedi eu lleoli yn nwyrain a de Affrica sy’n ymateb i effaith enbyd a thrychinebus HIV ac AIDS.

 

Eira Jepson

Mae Eira yn fyfyrwraig Doethuriaeth yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd, ac yn arbenigo mewn dysgu ieithoedd tramor mewn ysgolion yng Nghymru. Pwrpas ei hymchwil ydy archwilio ffyrdd o wella polisi ac ymarfer yng Nghymru i hyrwyddo dysgu iaith fel sgil bwysig, ac fel agwedd bwysig o addysg a dinasyddiaeth fyd-eang hefyd. Cafodd Eira fagwraeth ddwyieithog yng Ngogledd Cymru, yn siarad Cymraeg a Saesneg, ac mae ei diddordeb mewn amlieithrwydd ac amlddiwylliannedd wedi ei harwain i astudio a gweithio dramor yn Ewrop sawl gwaith, gan gynnwys yn Ffrainc, Sbaen, y Swistir a Gwlad Belg. Cyn dechrau ei Doethuriaeth, bu Eira yn gweithio ym meysydd polisi a chyfathrebu yn y trydydd sector a’r sector preifat yng Nghaerdydd, ac yn y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel, yn canolbwyntio ar faes cydraddoldeb.

Catrin Wyn Edwards

Mae Catrin Edwards yn Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Bu’n gweithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Ysgol Astudiaethau Gwleidyddol, Prifysgol Ottawa. Yn 2014, derbyniodd Ddoethuriaeth mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth ar gyfer traethawd ymchwil ar bolisi iaith-mewn-addysg a mewnfudo yng Nghatalonia, Cymru a Quebec.

 

Mae Catrin wedi treulio amser fel Ymchwilydd Gwadd ym Mhrifysgol UQAM ym Montreal, lle’r oedd hi wedi ei lleoli yn ‘Center de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec’, ac ym Mhrifysgol Pompeu Fabra yn Barcelona. Mae diddordebau ymchwil Catrin yn cynnwys polisi iaith a gwleidyddiaeth, polisi mewnfudo, amlieithrwydd ac amlddiwylliannedd, dinasyddiaeth a llywodraethu is-wladwriaethol. Derbyniodd radd MSc Econ hefyd mewn Llywodraethiant Ewropeaidd a Pholisi Cyhoeddus o Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd.

Cyn dechrau’r ddoethuriaeth, bu Catrin yn gweithio fel Swyddog Polisi Ewropeaidd ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg.

 

Emma West

 

Fel ymddiriedolwr i’r WCIA mae gan Emma ffocws penodol ar dreftadaeth, gan weithio i amddiffyn a hyrwyddo hanes y Deml Heddwch a’r sefydliadau sydd ynddo.

Yn ei rôl fel Cymrawd Ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig ym Mhrifysgol Birmingham, mae Emma wedi gweithio gyda phrosiect Cymru dros Heddwch i ddatblygu taith newydd o amgylch y Deml Heddwch yn seiliedig ar ei hymchwil archifol.

Ynghyd â Chymru dros Heddwch, Addfwyn / Radical a’r Ŵyl Bod yn Ddynol, roedd Emma yn un o gyd-drefnwyr ‘A New Mecca’, ailddehongliad o seremoni agoriadol y Temple fel rhan o ddathliadau #Temple80 yn 2018.

Ymddangosodd ei chyfweliad â Huw Edwards am hanes y Temple ar BBC4 / BBC1 Cymru ym mis Tachwedd 2018. Mae gan Emma BA, MA a PhD o Brifysgol Caerdydd ac mae’n byw yn Riverside.