ChangeMakers – Making your voice heard/Creu newid- Amlwgych eich llais

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 16/06/2021
9:30 am - 11:30 am

Categories No Categories


Do you or your learners want to change the world?

Over the last few months, we have seen the impact that one person can have on the world. From Greta Thunberg and Malala Yousafzai, to young people voting in the recent Welsh elections, young people are finding their voices and making change happen.

In this conference, we will support students to explore practical techniques to make change happen through a series of interactive activities including online workshops, change pledges, real-life examples of campaigns, and more!

When you register, you will be able to choose from a range of workshops including how to lobby your MP, learning about a global issue, what a change campaign and global music and celebrations. We will contact you with digital links for the event and you will be invited to contribute a change project you have done if you would like to celebrate it (not compulsory!)

This project is a great way to engage students with the ethical citizenship purpose of the New Curriculum in Wales. It forms a fantastic opportunity for School Councils to work together to create changes, and learn about their voice in the wider world.

Students and teachers will join the conference via Zoom on Wednesday 16th June at 9.30am.

 

Ydych chi neu’ch dysgwyr eisiau newid y byd?

Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi gweld yr effaith mae un person yn gallu cael ar y byd. O Greta Thunberg a Malala Yousafzai i’r bobl ifanc a bleidleisiodd yn yr etholiadau seneddol diweddar, mae pobl ifanc yn darganfod pŵer eu lleisiau ac yn achosi newid i ddigwydd yn ein cymdeithas.

Yn y gynhadledd hon, byddwn yn cefnogi disgyblion i feddwl am y ffyrdd ymarferol maent yn gallu creu newid cymdeithasol positif trwy gyfres o weithgareddau rhyngweithiol gan gynnwys gweithdai ar-lein, addewidion newid, enghreifftiau go iawn o ymgyrchoedd, a mwy!

Pan fyddwch chi’n cofrestru, byddwch chi’n gallu dewis amrywiaeth o weithdai a fydd yn cynnwys materion fel sut i lobïo’ch Aelod Seneddol, dysgu am fater byd-eang, beth yw ymgyrch creu newid, yn ogystal â cherddoriaeth a dathliadau byd-eang. Byddwn yn anfon cysylltiadau digidol atoch ar gyfer y digwyddiad a byddwch yn cael eich gwahodd i gyfrannu prosiect newid rydych wedi’i wneud os hoffech ei ddathlu (heb fod yn orfodol!)

Mae’r prosiect hwn yn ffordd wych o gael myfyrwyr i ymgymryd â phwrpas dinasyddiaeth foesegol y Cwricwlwm Newydd yng Nghymru. Mae’n gyfle bendigedig i Gynghorau Ysgol weithio gyda’i gilydd i greu newidiadau, a dysgu am eu llais yn y byd.

Bydd myfyrwyr ac athrawon yn ymuno â’r gynhadledd trwy Zoom ar ddydd Mercher 16fed o Fehefin am 9.30 yn y bore.

https://www.eventbrite.co.uk/e/changemakers-making-your-voice-heard-creu-newid-amlwgych-eich-llais-tickets-154257208463?aff=ebdsoporgprofile