Ceisio gwerthu’r proiect

Rydym wedi gwneud llawer o waith ond nawr, rydym yn barod i berswadio mwy o bobl i gymryd rhan. Ond pryd bynnag y byddaf yn ceisio esbonio’r syniad, rwy’n cymryd amser hir a gallaf weld nad yw pobl yn deall mewn gwirionedd. Mae angen i ni ddatblygu ein maes prosiect!

Unwaith y bydd gennych syniad cymharol glir, bydd angen i chi allu ei egluro mewn ffordd y mae eraill yn ei deall – yn gyflym.

Dim mwy na 3 munud ond gorau po fyrraf yw’r gorau! Edrychwch ar yr enghraifft isod – oes ffyrdd o’i wella?

Nawr rhowch gynnig ar eich un eich hun. Dyma’r camau:

  1. Y bachyn! Dechreuwch gyda rhywbeth sy’n dal y dychymyg – ystadegyn annisgwyl, neu baentio darlun o’r dyfodol?
  2. Pam cyn beth – dywedwch pam fod y prosiect yn bwysig cyn dweud beth ydyw – cysonwch hyn ag amcanion y sawl sy’n gwrando
  3. Ceisiwch gynnwys stori bywyd go iawn
  4. Gorffenwch gyda galwad i weithredu – yn benodol, beth ydych chi ei eisiau gan y person sy’n gwrando? Caniatâd? Arian?
  5. Ewch ati i ymarfer yn gyntaf!

Os ydych chi eisiau ychydig mwy o gefnogaeth, rhowch gynnig ar y camau manylach isod.

Rhannu’r prosiect – dull adrodd straeon

Cam 1: Pwy ydyn ni’n eu targedu?

Pwy hoffech chi eu cyrraedd?

  • I bwy mae angen i chi gyfathrebu? Ydych chi’n ceisio denu pobl ifanc, y rheiny sydd â chwmnïau sefydledig i roi cymorth a chyngor i’ch aelodau ifanc, ydy’r cyhoedd neu grŵp penodol o ddefnyddwyr eisoes yn ymwybodol o’r NDCau?

Nodwch anghenion, cymhellion a gwerthoedd eich grŵp targed yn ogystal â bod yn sicr o ran yr hyn rydych chi’n ei ddisgwyl ganddynt – bydd hyn yn llywio eich tôn, lefel iaith a geiriau allweddol

Cam 2: Beth ydyn ni eisiau ei ddweud amdanom ni ein hunain?

Nodwch y neges rydych chi eisiau i’ch cynulleidfa ei chofio. Er enghraifft, gallech dynnu sylw at gyflawniad gwrthrychol cyffredin y NDCau a chreu byd gwell i bawb!

Cam 3: Beth yw’r ymateb emosiynol rydym eisiau ei gael?

Er mwyn cyrraedd ac ymgysylltu â’ch grwpiau targed, mae angen i chi ennyn emosiynau. Gallwch ddefnyddio hiwmor, tosturi, dicter, trueni neu unrhyw emosiwn arall i wneud i’ch cynulleidfa ymateb a rhyngweithio, yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cam 4: Beth yw’r stori rydyn ni eisiau ei hadrodd?

Mae’n bryd ysgrifennu eich stori! Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw’r holl elfennau blaenorol mewn cof wrth ei ddatblygu – bydd yn eich helpu i wella effaith eich adrodd straeon!

Ceisiwch fod yn arloesol a chreu yn eich stori eich hun ac yn y ffordd rydych chi’n ei chyflwyno, er mwyn gwneud argraff gref! Dylai eich stori gynnwys:

  • Cyflwyno’r cyd-destun a’r cymeriadau
  • pa amcanion y mae’n rhaid i’ch cymeriadau eu cyrraedd
  • yr her(iau) yr oedd y cymeriadau yn eu hwynebu a’r atebion a ganfuwyd ganddynt
  • y canlyniadau a gyrhaeddwyd

Cam 5: Beth yw’r fformat rydych chi’n mynd i’w ddefnyddio?

Dewiswch fformat sy’n addas i’ch stori a’i hyd. Os yw’n fyr, gallwch gynhyrchu deunydd cyfathrebu un saethiad (fideo, post, podlediad…). Os yw’n hir, rhannwch ef yn sawl “pennod”. Gall pennodau gynhyrchu perthynas tymor hwy gyda’ch cynulleidfa.

Cam 6: Pa gyfrwng cyfathrebu ydyn ni’n mynd i’w ddefnyddio?

Mae angen i chi addasu eich cyfrwng cyfathrebu i’r sianeli rydych chi’n mynd i’w defnyddio: er y gall lluniau neu gomics gael eu haddasu’n well ar Instagram, efallai y bydd yn well rhoi erthyglau ar LinkedIn a fideos ar Youtube. Fodd bynnag, mae fideos yn sbarduno lefel uwch o ymgysylltu â’ch cynulleidfa. Os na allwch greu fideo neu os nad yw wedi’i addasu i’ch sianel, byddai’n syniad da cynnwys o leiaf lluniau neu ffotograffau yn eich cyfathrebu. I ddewis eich sianel gyfathrebu, gwiriwch y math o gyhoeddus sy’n dilyn bob un, a gwnewch yn siŵr ei fod yn cyfateb i’ch cynulleidfa darged er mwyn gwneud y mwyaf o’ch effaith a llwyddiant eich cyhoeddiad.

Cam 7: Rhyngweithio â’ch cynulleidfa!

Peidiwch ag anghofio rhyngweithio â’ch cynulleidfa unwaith y bydd y stori’n cael ei rhannu i gynnal y cysylltiad, dangoswch fod gennych ddiddordeb ynddynt i gadw eu diddordeb.
Dyma enghraifft o ymgyrch gyfathrebu i gael pobl i ymuno ag ymgyrch hinsawdd. Ydy hyn yn eich ysbrydoli i gymryd rhan? Sut y gellid ei wella?

Os hoffech gael rhagor o awgrymiadau a chefnogaeth, gallai’r pecyn cymorth SDG Communicator toolkit helpu.