Telerau ac Amodau

Gwobrau Heddychwyr Ifanc, 2021
Telerau ac Amodau

 1. Cynhelir seremoni wobrwyo genedlaethol ar lein yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar 9 Gorffennaf2021. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau ar gyfer pob categori yw 11 Mehefin 2021 ac ni fydd unrhyw enwebiadau yn cael eu derbyn ar ôl y dyddiad yma. Dylid anfon unrhyw geisiadau at y Cydlynydd Ysgolion Heddwch i’r ebost canlynol: centre@wcia.org.uk
 2. Does dim rhaid prynu dim. Mae mynediad am ddim.
 3. Does dim modd cyfnewid gwobrau am eu gwerth ariannol nac am nwyddau eraill.
 4. Rhaid cyflwyno pob ymgais gyda ffurflen ymgeisio (gweler isod) neu ni fyddant yn gymwys.
 5. Rhaid anfon tystiolaeth ategol o gyflawniad gydag ymgeisiau (e.e. darnau o ysgrifennu, gwaith celf, portffolio, tystiolaeth ddigidol fel ffilm, podlediadau, YouTube, Facebook, trydariadau……)
 6. Bydd enillwyr yn cael eu dewis gan banel allanol o feirniaid gydag arbenigedd ym meysydd perthnasol pob categori.
 7. Bydd enillwyr ym mhob categori yn cael gwybod drwy e-bost neu dros y ffôn.
 8. Caiff gwobrau eu rhoi yn y Seremoni Wobrwyo; fel arall mae modd eu postio, ond dim ond i gyfeiriadau yng ngwledydd Prydain.
 9. Mae’n bosibl i unigolyn / grŵp gyflwyno ymgais mewn mwy nag un categori. Os byddwch yn ymgeisio mewn mwy nag un categori, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais unigol ar gyfer pob categori.
 10. Nid yw staff, ymddiriedolwyr, interniaid na gwirfoddolwyr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, na beirniaid y gystadleuaeth, yn gymwys i gystadlu.
 11. Cadwn yr hawl i gyhoeddi enw’r enillwyr yn ein cylchlythyron ac ar ein gwefan.
 12. Rhaid i gystadleuwyr o dan 18 oed gael cydsyniad eu rhiant neu eu gwarcheidwad cyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth.
 13. Nid yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cymryd dim cyfrifoldeb am gyflwr y gwobrau.
 14. Dylai cystadleuwyr ofyn am ganiatâd rhieni neu warcheidwaid cyn ffilmio neu dynnu lluniau o blant. Bydd angen prawf o ganiatâd rhieni neu warcheidwaid cyn y gallwn ddangos unrhyw ymgais sy’n cynnwys delweddau neu fideo o blant.